ﺗﺮﻳﺪ ﻛﺮدن ﻏﻴﺮ اﺣﺴﺎﺳﻰ ( قسمت یک )

ترید کردن احساسی

داﺳﺘﺎن دو ﺗﺮﻳﺪر

 

اوﻟﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ (Trader) ﻣﺎ ﻓﺮدی است ﺑﻨﺎم ” ﻧﺪ(Ned) .” او ﺗﺮﻳﺪرى ﻣﺒﺘﺪى ﺑﻮده ( ترید کردن احساسی ) و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﺮوزى و روى ﻧﻤﺎد ﻓﻴﻮﭼﺮ ٥٠٠S&P ﻛﺎر ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.

ﺳﻌﻰ او ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﺪاوﻣﻰ در ﻃﻰ ﺷﺶ ﻣﺎه اﺧﻴﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ او در اﻳﻦ راه ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﺶ؛ روش ﻛﺎرش ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ”ﻧﺪ” ﻧﺘﻮاﻧﺪ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ دوﺳﺖ دارد ﭘﻮل در ﺑﻴﺎورد.

ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ وى در ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺑﺎ ”ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه دروﻧﻰ” ﺑﻮده اﺳﺖ. ( ترید کردن احساسی )

”ﻧﺪ” از ﻫﻤﺎن اواﻳﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر اﻣﻴﺪ و اﻋﺘﻘﺎد زﻳﺎدى ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ روى ﻧﻤﺎد S&P داﺷﺖ.

او در ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد ﻳﻌﻨﻰ وﻗﺘﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﭼﺎپ ﺑﻮد.

او ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ اﺗﺨﺎذ ﻛﺮده و در ﻛﺎرش ﺑﻪ آدﻣﻰ ﻣﻮﻓﻘﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد.

”ﻧﺪ” ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬارى ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺸﺪ.

در واﻗﻊ او ﻃﻰ ﻣﺪت ﻧﻪ ﺳﺎل رﻳﺎﺳﺘﺶ در ﺷﺮﻛﺖ؛ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﮕﺮﺷﻰ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﻛﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺪه و از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﺑﺎﻟﻴﺪ.

و اﮔﺮ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﭼﻴﺰى آﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰرﻓﺖ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻰرﻓﺖ ”ﻧﺪ” ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻌﻰ در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻤﻮده .

اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﺤﺮان را ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده ﺑﻮد .

او ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ داراى ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮى ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺠﺎرت ﻛﺎﻻ و ﺳﻬﺎم ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮاى ﺧﺮﻳﺪ ﺷﺮﻛﺘﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ را ﻣﺠﺎﻟﻰ ﺧﻮب ﻳﺎفت .

ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن زﻣﺎن ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮا رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ داد.

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻓﺮوش ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاى او ﻛﺎر ﺳﺨﺘﻰ ﻧﺒﻮد.

او ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاه در ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ واﻟﺒﺘﻪ ﻣﻰ داﻧﺴﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻛﺎر ﻗﺒﻠﻰ؛ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﻳﻜﻰ از دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮ اﺗﺨﺎذ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺪون ﻓﻮت وﻗﺖ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻃﻰ دو ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻘﺪرى ﻣﺸﻐﻠﻪ او زﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .

ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ وﻗﺖ ﻻزﻣﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎرى او ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ اى ﺷﺼﺖ اﻟﻰ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.

و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺷﺮﻛﺖ را ﺑﺮاﻳﺶ آﺳﺎنﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﺮد.

اﻣﺎ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ؛ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر و ﺗﻼش در زﻣﻴﻨﻪ اى ﻏﻴﺮ از ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻠﻰاش ﺑﻮد.

او ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰ زﻳﺎدى در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزار ﺗﺠﺎرت ﺳﻬﺎم و ﻛﺎﻻ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد.

ﺑﺴﻴﺎرى از ﻛﺘﺐ و ﻣﺠﻼت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد.

او ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎور رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺠﺎرت ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮ روى ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم و ﻛﺎﻻ ﻧﻴﺰ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ.

ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد؛ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اش اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ داد .

او ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎور رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ راه ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در او ﻫﻴﺠﺎن و ﺷﻌﻒ ﺑﺴﻴﺎرى دﻳﺪه ﻣﻰ ﺷﺪ.

 

دوﻣﻴﻦ ﺗﺮﻳﺪر داﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻓﺮدﻳﺴﺖ ﺑﻨﺎم ”ﺟﻴﻤﺰ.(James)” او ﻧﻴﺰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻴﺎﻧﺮوزى ﻓﻴﻮﭼﺮز ٥٠٠S&P ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ او ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ”ﻧﺪ” ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

او ﻃﻰ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم ﺷﻴﻜﺎﮔﻮ CME)ـ(Chicago Mercantile Exchange ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻛﻪ ٥٠٠S&P ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﻛﺎر ﻣﻰ ﻛﺮد وﻟﻰ ﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺮﻳﺪر؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺘﺼﺪى ﺳﺎده. او در ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﮔﺰارى ﻛﺎﻻ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﺼﺪى ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻮده .

ﻛﺎرش اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻮرات ﺧﺮﻳﺪ و ﻳﺎ ﻓﺮوش ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

او از ﻫﻤﺎن روز اول ﻛﺎرش در اﻳﻦ ﺑﺎزار ﺗﺠﺎرى؛ آرزوى ﻛﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺮﻳﺪر را در ﺳﺮ ﻣﻰ ﭘﺮوراﻧﺪه .

ﻣﻴﺪاﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﻻزم ﺑﺮاى ورود ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻳﻚ ﺗﺮﻳﺪر ﻋﻤﺪه را ﻧﺪارد.

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اى در ﺣﺪود 200،000 $ .

او ﻣﻰ داﻧﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮاى ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﻳﺪر ﻣﻮﻓﻖ، ﻳﺎدﮔﻴﺮى ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺮﻳﺪرﻫﺎى ﻋﻤﺪه .

ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺮﻳﺪر ﺧﺮده ﭘﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

”ﺟﻴﻤﺰ” وﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎرى را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﺤﻮه ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺮﻳﺪرﻫﺎى اﻳﻦ ﺑﺎزار ﺻﺮف ﻛﺮد. ( بررسی ترید کردن احساسی )

او ﻣﻰ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ واﻗﻌﻰ از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎى وﻳﮋه و ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻬﺮه ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ.

او ﻣﺜﻞ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻴﺪاﻧﺴﺖ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻫﺸﺘﺎد اﻟﻰ ﻧﻮد درﺻﺪ ﺗﺮﻳﺪرﻫﺎ ﻣﺘﻀﺮر ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .

او ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﻳﻠﻰ را ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮا ﺑﮕﻴﺮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺮﻳﺪر ﺧﺮدهﭘﺎ؛ در راه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻗﺪم ﺑﺮدارد.

او ﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ اﻳﻦ ﺗﺠﺎرت را ﺷﺮوع ﻛﻨﺪ.

او ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺶ را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺗﺮﻳﺪرﻫﺎى ﻣﻮﻓﻖ ﻛﺮده ﺑﻮد ﭼﻪ ﺗﺮﻳﺪرﻫﺎى ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻻ وﭼﻪ ﺧﺮدهﭘﺎ.

او ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﻮد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزار CME را دارد.

او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ دﻗﻴﻘﺎ ﭼﻪ ﻛﺎرى اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ؛ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از روى آن اﻟﮕﻮ ﺑﺮدارى ﻛﺮده وﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻴﻮه ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

او اوﻗﺎت آزاد ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺻﺤﺒﺖ و ﻛﺸﻒ اﺳﺮار ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻰ ﻧﻤﻮد .

او ﺑﺴﻴﺎر ﭼﻴﺰﻫﺎ آﻣﻮﺧﺖ. او اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم روشﻫﺎى ﺗﻜﻨﻴﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺗﺮﻳﺪرﻫﺎى ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺮدهﭘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ را ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺖ.

او ﺗﺎﺑﺤﺎل ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اى در ﺑﺎزار ﻓﻴﻮﭼﺮز اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﻮد وﻟﻰ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺑﺎ ﺗﺮﻳﺪرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﻛﺮد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪﻧﻔﺴﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰ ﺷﺪ.

او ﺑﻪ اﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﻳﺪر ﺧﺮدهﭘﺎى ﻣﻮﻓﻘﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺎ او ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ درس ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎز داﺷﺖ.

 

”ﻧﺪ” ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﺶ را ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ 15،000$ ﺷﺮوع ﻛﺮد.

او ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﺣﺎل اﻧﺠﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺤﺮ ﻛﺎﻓﻰ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

واﻗﻌﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻰ اﻧﺠﺎم داد و ٣٢٠ واﺣﺪ  یا point ﺳﻮد ﻛﺴﺐ ﻛﺮد ($٨٠٠ ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻗﺒﻞ از ﻛﺴﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن).

ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ”ﻧﺪ” از ﺷﺮوع ﺧﻮﺑﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد، وﻟﻰ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﺮاد ﻧﺒﻮد.

در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻌﺪى او ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮر ﺷﺪ.

ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ در دوﺗﺎ از اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮﺑﻰ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد .

او ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷﺖ و از آﻧﭽﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ او ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮده ﻣﻰﻛﺮد ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد. ( ترید کردن احساسی )

در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﺠﺎى دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻛﻢ وﻳﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪﺳﺮ Break Even او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ٨٠٠$ ﺳﻮد ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد.

ﺑﻠﻜﻪ $١٢٠٠ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺿﺮر ﻛﺮد.

اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮاى ﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺎﻳﻮس ﻛﻨﻨﺪه و ﮔﻴﺞ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮد.

او ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ واﻗﻌﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮ از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﺮد.

اﻣﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮد ﭼﻮن اﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﻮد.

ﻣﺴﻠﻤﺎ در ﻫﻔﺘﻪ اول ﻛﺎر ﭼﺎپ ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻮد.

 

او در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺮد و در روز اول ﻳﻌﻨﻰ دوﺷﻨﺒﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ٢٨٠ واﺣﺪ یا٧٠٠ $ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد.

اﻣﺎ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺎز ﻫﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.

او در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اى ﺑﺎز ﻛﺮد و ﺑﻪ اﻧﺪازه ١٢٠ واﺣﺪ در ﺳﻮد ﺑﻮد وﻟﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دوﺳﺖ داﺷﺖ ﺑﻪ ٢٠٠ واﺣﺪ ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺪ .

ﺗﺎ ﺿﺮرﻫﺎى ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﺟﺒﺮان ﺷﺪه و ﺳﺮﺑﻪﺳﺮ ﺷﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

او ﺣﺪ ﺳﻮد ﺧﻮد را ﺑﺮروى ٢٠٠ واﺣﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد وﻟﻰ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ١٥٠ واﺣﺪ ﺳﻮد رﻓﺖ واو ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮدن دﺳﺘﻮر ﺣﺪ ﺿﺮر Trail Stop ﻧﻴﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﻔﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻮدى ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻧﻜﺮده ﺑﻮد.

ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ و او ١٥٠ واﺣﺪ داده ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺑﺎزار را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻜﺮد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺪ ﺿﺮرى ﻣﻌﺎدل ٤٠٠$ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ و ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰش ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و دﻟﺶ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻟﻴﻮان ﻗﻬﻮه اش را ﺑﻪ دﻳﻮار ﺑﻜﻮﺑﺪ وﻟﻰ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ از اﻳﻨﻜﺎر ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻮد .

ﻣﻰ داﻧﺴﺖ ﺑﻌﺪ اﻳﻨﻜﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮود و ﺗﻜﻪ ﻫﺎى ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻟﻴﻮان را ﺟﻤﻊ ﻛﻨﺪ واﻳﻨﻜﺎر دﻻرﻫﺎى از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اش را ﺑﺮﻧﻤﻰ ﮔﺮداﻧﺪ.

او ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد و ﺑﺪﻧﺒﺎل راﻫﻰ ﺑﺮاى ﺟﺒﺮان.

 

ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﺪاف روزاﻧﻪ ؛ ﻫﻔﺘﮕﻰ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ.“

ﻳﻜﻰ از ﺗﺮﻳﺪر ﻫﺎ در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺶ اﻓﺰود: ”و ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در راه اﻳﻦ اﻫﺪاف؛ ﻣﺪام ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.“

ﺟﻴﻤﺰ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد را ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻛﻨﺪ وﻟﻰ ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺮاﻳﺶ ﺟﺎ ﻧﻴﻔﺘﺎده ﺑﻮد.

او ﻣﻰ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت واﻗﻒ ﺷﻮد.

 

ﺟﻴﻤﺰ ﻫﻤﻮاره و درﺣﺪ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﻳﺪرﻫﺎى ﻣﻮﻓﻖ اداﻣﻪ ﻣﻰ داد.

اﻧﮕﺎر ﻗﺼﺪ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد.

ﺗﻌﺒﻴﻪ اﻫﺪاف ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻬﻢ اﺳﺖ وﻟﻰ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺳﻮد در ﻫﺮ روز ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻫﺪف راﻫﻰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ دارد.

اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ از ﻃﺮف ﺗﻤﺎم ﺗﺮﻳﺪرﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻴﺠﺎن و اﺳﺘﺮس ﺧﺎص ﻣﻄﺮح ﻣﻰ ﺷﺪ.

در واﻗﻊ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ اﻫﺪاف از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎم ﺗﺮﻳﺪرﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ و ﻫﻴﺠﺎن زﻳﺎد ﮔﻮﺷﺰد ﻣﻰ ﺷﺪ.

ﺟﻴﻤﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻜﺴﺮى ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎ ﻧﻤﻮد درﺑﺎره ﻣﺴﺎﻳﻞ رواﻧﻴﻰ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﺶ اﺣﺘﻴﺎج داﺷﺖ .

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﻫﺪاف روزاﻧﻪ اش اﻋﻢ از ﺳﻮد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺿﺮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﺮد.

ﺟﻴﻤﺰ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺮﻳﺪر ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻮﻓﻖ دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎب آﺷﻨﺎ ﻛﺮد.

ﺑﺎب راﻫﻨﻤﺎﻳﻴﻬﺎى ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﺟﻴﻤﺰ اراﻳﻪ ﻣﻰﻧﻤﻮد.

او ﻣﻰ ﮔﻔﺖ: ”ﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻮاﻓﻘﻢ. ﺗﻮ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ اﻫﺪاف ﺧﺎﺻﺖ دارى.

وﻟﻰ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ روز ﻫﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﺖ را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻮر ﻛﻨﻰ.

ﺗﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر واﺿﺢ و ﺷﻔﺎف ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺮﻳﺪر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻰ .

اﮔﺮ ﺗﻮ ﻧﺘﻮاﻧﻰ ﺧﻮدت را ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﻮﻓﻖ دردﻳﺪه ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺒﻴﻨﻰ؛ ﻧﺨﻮاﻫﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻰ .

 

ﺑﺎب ﻛﺘﺎﺑﻰ را ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد را ﺑﻪ ﺟﻴﻤﺰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮد. ”ﻛﺘﺎب Psycho Cybernetics را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻦ.

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺘﺼﻮر ﻛﺮدن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺧﻮد ﺑﻪ آن اﺣﺘﻴﺎج دارى را اراﻳﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ.

اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎﺑﻴﺴﺖ ﻛﻪ ورزﺷﻜﺎران ﻧﻴﺰ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﺑﺮاى ﺗﺮﻳﺪرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭼﻘﺪر ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ.

ﺑﺮاى ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﻳﺪر ﺧﻮب ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮ ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺮﻳﺪر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺒﻴﻨﻰ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻫﻨﻮز اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﭙﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺟﻴﻤﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺎب ﺑﺪون ﻓﻮت وﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻛﺮد. ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﻛﺘﺎب Psycho Cybernetics را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﻮد.

ﺟﻴﻤﺰ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮدﻧﮕﺮى را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ در ﻣﺴﺎﻳﻞ روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﻮد.

ﻫﺮﭼﻨﺪ او ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻛﻨﺪ وﻟﻰ در ﻃﻰ اﻳﻦ ﺧﻮدﺑﻴﻨﻰ او ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮد ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ذﻫﻨﻰ ﺧﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺮﻳﺪر ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﻮد واﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ او را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰداد.

 

ﻧﺪ درﺑﺎره اوﻗﺎت ﺳﺨﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ او ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ. او در ﺧﻮد ﻳﻚ اﺣﺘﻴﺎج ﺣﺲ ﻣﻰ ﻛﺮد.

اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮى راﻫﻰ ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮ. او اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻰ داد ﻣﺸﻜﻞ از اﻳﻨﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺘﺪش ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﺪى ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﺎﺑﺪ.

او ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﺮاى ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ٥٠٠S&p ﺧﺮﻳﺪ و دوره ﻫﺎى دﻳﮕﺮى را ﮔﺬراﻧﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺮق ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻰ ﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﺶ در آﻳﻨﺪه اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻴﺪا ﻣﻰ ﻛﺮد. اﻳﺪه ﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎرﻗﻪ ﻫﺎى اﻣﻴﺪ را در او روﺷﻦ ﻣﻰ ﻛﺮد.

 

ﻧﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ روش ﺟﺪﻳﺪش ﻛﺮد و واﻗﻌﺎ ﻫﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ واﻗﻌﺎ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮاى در دو روز ﮔﺮﻓﺖ.

وﻟﻰ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻳﻜﺴﺮى اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪ. او ﺿﺮرى داده ﺑﻮد و ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد.

او ﻳﻚ ﭘﻮزﻳﺸﻦ ﺑﺪون ﺣﺪ ﺿﺮر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﻮد ﺧﻮﺑﻰ ﻛﺴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

در ﺣﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺣﺪ ﺿﺮر ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻗﻴﻤﺖ در ﻃﻰ ١٥ دﻗﻴﻘﻪ ٦٠٠ واﺣﺪ ﺳﻘﻮط ﻛﺮد.

ﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺟﺎزه ﺿﺮر زدن ﺑﻪ او را ﻧﺪﻫﺪ.

او ﺳﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم داد و ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺑﺮ او ﺗﺴﻠﻂ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﺪ ﺿﺮر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻬﻠﻜﻰ را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪ.

 

در آﺧﺮ روز ﻧﺪ ٧٠٠٠ دﻻر از دﺳﺖ داده ﺑﻮد.

ﺑﺮوﻛﺮش ﺑﺮ او ﻓﺸﺎر ﻣﻰ آورد ﻛﻪ ﭘﻮزﻳﺸﻨﺶ را ﻛﻪ ١٠٠٠ واﺣﺪ در ﺿﺮر ﺑﻮد ﺑﺒﻨﺪد وﻟﻰ او ﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺐ را ﻫﻢ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﺮرش ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮد.

ﺑﺮوﻛﺮ ﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ او ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮد.

در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺪ ﻟﻴﻮان ﻗﻬﻮه اش را ﭘﺮت ﻛﺮد.

ﻟﻴﻮان ﺑﺎ ﺻﺪاى ﺑﻠﻨﺪى ﻧﺰدﻳﻚ ﻗﻔﺴﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﺧﺮد ﺷﺪ. ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻄﺮف اﺗﺎق دوﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .

 

او ﭘﺮﺳﻴﺪ: ”ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟ اﻳﻦ ﺻﺪاى ﭼﻪ ﺑﻮد؟ “

ﻧﺪ ﻧﻤﻰ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺑﺪﻫﺪ وﻗﺘﻰ ﻫﻤﺴﺮش داﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻪ ﻫﺎى ﻟﻴﻮان در ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﻗﻔﺴﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﻰ ﻛﺮد.

او ﺑﻪ ﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻴﺮود ﺗﺎ ﺧﺮده ﻫﺎى ﻟﻴﻮان را ﺟﺎرو ﻛﻨﺪ .

ﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﭘﺮﺧﺎش ﻛﺮد ﻛﻪ: ” وﻟﺶ ﻛﻦ. “ او از اول آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﻳﻚ ﻫﻤﭽﻴﻦ ﻟﺤﻨﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺣﺮف ﻧﺰده ﺑﻮد.

ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺪون ﮔﻔﺘﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ از اﺗﺎق ﺑﻴﺮون رﻓﺖ.

ده دﻗﻴﻘﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﺪ ﻓﻜﺮ ﻣﻰ ﻛﺮد دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻧﺎراﺣﺘﺘﺮ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﺑﻮد وﻟﻰ اﻻن ﺑﺪﺗﺮ از آﻧﻤﻮﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد.

 

ﺟﻴﻤﺰ ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺮﺧﺼﻰ دو ﻫﻔﺘﻪ اى اش را ﺑﻪ ﻣﺴﻮوﻟﺶ ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺮﻳﺪر ﻣﺒﺘﺪى اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺣﺮﻓﻪ ﺟﺪﻳﺪش ﻛﻨﺪ.

او ﺟﺪاول و ﭼﺎرﺗﻬﺎى ﻻزﻣﻪ را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد. او در ﻃﻰ اﻳﻦ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺶ را ﺑﺎز ﻛﺮد و آﻣﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻜﻮﺷﻰ ﻛﺎر را ﺷﺮوع ﻛﻨﺪ .

ﺟﻴﻤﺰ ﺑﺎ ﺧﻮدﺑﻴﻨﻰ ﺳﻌﻰ ﺑﺮ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف روزاﻧﻪ ﻫﻔﺘﮕﻰ و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ داﺷﺖ.

او ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﻌﻰ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎى ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺎزار و ﺑﻪ ﺳﻮد رﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﻧﻤﻮد.

او ﺑﺎ ﻟﻐﺰاﻧﺪن اﺳﺘﺎپ؛ ﺳﻮد ﺧﻮد را ﮔﺎراﻧﺘﻰ و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ از ﺿﺮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰ ﻧﻤﻮد.

او آﻧﻘﺪر ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻰ ﻛﺮد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ روﺷﻨﺎﻳﻰ و وﺿﻮح ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

 

او ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﻮﺟﻮدﻳﺶ داﺷﺖ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻢ ﺑﻮد وﻟﻰ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﺪ. ( دور از ترید کردن احساسی )

او اﺣﺴﺎس ﻣﻰ ﻛﺮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روزاﻧﻪ ﻓﻘﻂ ٢٥٠ دﻻر ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ ﺷﺮوع راه را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻃﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ.

او ﻣﻰ داﻧﺴﺖ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻫﺪﻓﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻫﺰاران دﻻر در روز واﻗﻌﮕﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ .

 

ﺟﻴﻤﺰ ﺗﺮﻳﺪ را از روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد. او ﻫﺪﻓﺶ را در ذﻫﻨﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده ﺑﻮد.

او ﺗﻤﺎم دو ﻣﺎه ﭘﻴﺶ را ﺻﺮف آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻠﻬﺎى ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮده ﺑﻮد.

در ﺣﻘﻴﻘﺖ او آﻧﭽﻪ در واﻗﻌﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ را درذﻫﻦ ﺧﻮد دوره ﻛﺮده ﺑﻮد.

اﻳﻦ ﻛﺎر واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﺟﻴﻤﺰ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ ﺑﺨﺸﻴﺪه ﺑﻮد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ او ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺗﺮﻳﺪ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد .

اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﻰ ﻛﺮد ﻗﺒﻼ ﻫﺰاران ﺑﺎر ﺗﺮﻳﺪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .

 

اﺛﺮ ﻛﺎر او را از ﻧﺘﺎﻳﺠﺶ ﻣﻰ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ.

او در روز اول ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد. او ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم داده و ٢٧٥ دﻻر ﺳﻮد ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮد.

او ﻗﺼﺪ داﺷﺖ دوﺑﺎره ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اى اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .

وﻟﻰ ﺑﺨﺎﻃﺮ آورد ﻛﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ٢٥٠ دﻻر در روز ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اى دﻳﮕﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻮدى دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

وﻟﻰ او ارزش ﺳﻮد ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﻣﻰ داﻧﺴﺖ.

او ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻘﻴﻪ روز را ﺗﺮﻳﺪ ﺑﺮ روى ﻛﺎﻏﺬ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺳﻮد ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ( به دور از ترید کردن احساسی )

 

ﻳﻜﻰ از درﺳﻬﺎى ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ ﺟﻴﻤﺰ از ﺗﺮﻳﺪرﻫﺎى ﻣﻮﻓﻘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺧﺖ (ﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و ﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ) ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺠﺎرت اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺧﻮد در ﻛﺴﺐ ﺳﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

او ﻣﻰ داﻧﺴﺖ آرزوى ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎزار در ﺟﻬﺘﻰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻳﺎ دﻋﺎ ﺑﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻮد؛ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺮﻳﺪر ﻫﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ .

ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﻮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ و از ﺿﺮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﻨﺪ .

(ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺮر را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﻛﻨﻨﺪ).

 

ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜ ﺎل ﺟﻴﻤﺰ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد از ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻌﺪى ﺧﻮد اﻧﺘﻈﺎر ٢٥٠ واﺣﺪ ﺳﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﺑﺎزار ﺑﻪ او ١٥٠ واﺣﺪ ﺳﻮد را ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .

ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد ﺧﻴﻠﻰ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪاده و ﻣﻰ داﻧﻴﺪ ﻛﻪ اﻻن ١٥٠ واﺣﺪ ﺳﻮد ﻛﺮده اﻳﺪ .

ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎزار را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﻛﺖ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻛﻨﻴﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎزار را ﺗﺤﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪﺗﺎن درآورﻳﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ آن ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻴﺪ؛ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ .

 

ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ رﻓﺘﺎر در اﻛﺜﺮ ﺗﺮﻳﺪرﻫﺎ؛ اﻧﺠﺎم دادﻧﺶ ﺑﺮاى ﺟﻴﻤﺰ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺒﻮد.

آﺳﺎن ﻫﻢ ﻧﺒﻮد وﻟﻰ ﺑﺮاى ﺟﻴﻤﺰ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﻘﻴﻪ رﻓﺘﺎر ﻛﺮدن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻠﺘﺮ ﻣﻰ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺎ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺟﻴﻤﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ درﺧﺸﺎﻧﻰ را در ﻃﻰ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺮﻓﺖ.

او ﺑﻄﻮر ﺛﺎﺑﺖ ٦٠٠ اﻟﻰ ٨٠٠ دﻻر در ﻫﻔﺘﻪ در ﻃﻮل دوﻣﺎه ﻛﺴﺐ ﻛﺮد .

 

ﻗﻄﻌﺎ ﺟﻴﻤﺰ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮﻛﺲ دﻳﮕﺮ ﺿﺮرﻫﺎﻳﻰ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻰ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮد .

وﻗﺘﻰ ﺟﻴﻤﺰ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اى ﺿﺮر ﻣﻰ ﻛﺮد؛ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺮور ﻛﺮدن ﻣﻰ ﻧﻤﻮد .

ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻛﺎر ﻣﻴﻜﺮد ﺿﺮرش ﻛﻤﺘﺮ وﺑﺎ ﭼﻪ ﻛﺎرى اﺟﺘﻨﺎب از ﺿﺮر ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺖ.

او در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ رخ دﻫﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻤﻜﻦ ﭼﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

او ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎ را ﺑﺮاى ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰش ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ داد.

او ﺑﻪ راﻫﻬﺎﻳﻰ ﻓﻜﺮ ﻣﻰ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮى ﺑﺮ روى ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ اﻧﺠﺎم داده .

ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﺮور ﻛﻨﺪ.

 

اﻧﺠﺎم ﻣﺪاوم اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﺟﻴﻤﺰ را ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻮد او در ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﻓﺮاﺗﺮ از از ١٥٠٠٠ دﻻر ﺷﺪ.

او اﻫﺪاﻓﺶ را ﺑﻄﻮر وﺿﻮح در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﺎﻧﺪه .

اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ ﺳﻮد در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاﻓﺶ ﻣﻰ ﻛﺮد.

آﻳﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮدش ﻋﺎﻟﻰ ﺑﻮد؟

ﺧﻴﺮ؛ وﻟﻰ او ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه درآﻣﺪ ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻠﻴﺶ ﺳﻮد ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮد و اﻳﻦ ﺑﻘﺪر ﻛﺎﻓﻰ ﺧﻮب ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﻴﺪ.

اﻣﺎ او در ﻣﺴﻴﺮ دﻟﺨﻮاﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و از ﺧﺎﻧﻪ اش ﺗﺮﻳﺪش را اﻧﺠﺎم ﻣﻰداد.

 

ﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺟﻴﻤﺰ ﺧﻮﺷﺤﺎل و راﺿﻰ ﻧﺒﻮد.

او درﺳﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﻴﻤﺰ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد را از ﻛﺴﻰ ﻓﺮاﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻛﺴﻰ ﻣﺸﻮرت ﻧﻜﺮده ﺑﻮد.

ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﺪ ﻓﻜﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﻳﺪ ﺷﻐﻠﺶ را رﻫﺎ ﻣﻰ ﻛﺮد.

او اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮد در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ رو آورده اﺳﺖ .

در ﺳﺮ او ﻫﻨﻮز روﻳﺎ و آرزوى ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻮج ﻣﻰ زد.

اﺣﺘﻤﺎﻻ او ﻫﻢ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﻳﻨﻜﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻳﺎد ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻮد ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺧﻮد را از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

وﻟﻰ او ﻫﺮﮔﺰ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد.

 

ادامه مقاله در قسمت دو