پیش بینی روند روزانه

در این بخش پیش بینی واحتمال جهت روند روزانه ، همراه با سیگنال ارزهای فارکس که مورد تحلیل گروه قرار گرفته نوشته میشود

Positionفروش در (Sell Stop )حد سود ( TP) حد ضرر   تاریخنتیجه معامله
۱۱.۱۲۷۶              ۹۰ pips
               ۳۳ pips             ۲ July——
Positionفروش در (Sell Stop )حد سود ( TP) حد ضرر   تاریخنتیجه معامله
—–———-——–  ————      ———-——
Positionفروش در (Sell Stop )حد سود ( TP) حد ضرر   تاریخنتیجه معامله
————–   ———–———-      ———-——
Positionفروش در (Sell Stop )حد سود ( TP) حد ضرر   تاریخنتیجه معامله
————–   ———–———-      ———-——