ﻧﺤﻮه ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻮرس ارز ﺟﻬﺎنی ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

 

دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ، ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزار بورس زﻳﺎد ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ . درﺳﺘﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ولی ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ١ روز ﺑﺮﺷﻜﺴﺖ شوید و ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎزار ﺳﺮﺧﻮرده و ﻧﺎ اﻣﻴﺪ ﺷﻮﻳﺪ .

وﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺪه و ﺳﻮال ﻛﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ طﻮری ﻣﻴﺸﻪ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ راﻫﻨﻤﺎیی ﻻزم را ﻣﻲ ﻛﻨﻢ و اﮔﺮ ﺳﻮالی داﺷﺘﻴﺪ ﻣﻄﺮح ﻛﻨﻴﺪ .

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎیی ﻻزم و آموزش های کافی را ﻧﺪاﺷﺘﻴﺪ و ﻳﺎ شخصی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ در ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش روزاﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻜﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺷﺮوع ﺑﻪ معامله شخصی در این بازار نکنید.

توجه داشته باشد ،  که برای شروع کسب در آمد ( تا قبل از اینکه خودتان توانایی و شرایط لازم برای معامله گری را پیدا کنید ) می توانید از روش کپی معاملات ( کپی تریدینگ ) استفاده کنید و بدون هیچ ریسکی درآمد قابل قبولی داشته باشید.

 

نحوه ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻮرس جهانی و بازار فارکس ( بازار ارز بین الملل )  ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟

 

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻓﺎرﻛﺲ یک ﺑﺎزار ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻲ اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻪ ﺑﺎزﻳﮕﺮ ﻛﻬﻨﻪ و اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﺎزار، ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺮای حضور ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎزان، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری و معامله گران شحصی در اﻳﻦ ﺑﺎزار، ﻛﺎرﮔﺰاران  ( Brokers ) ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺑﺎزار اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺮﻳﺪ وﻓﺮوش از طﺮﻳﻖ ﻛﺎرﮔﺰاران اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد . در واﻗﻊ ﻛﺎرﮔﺰاران ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﺸﺘﺮی را اﻧﺠﺎم می دهند و ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮد ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .

در ﺑﺎزار ﻓﺎرﻛﺲ ( بازار معاملات ارز های جهانی )  ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎرﮔﺰاران از طﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺮﺧﻬﺎی ارز را از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﺰد ﻛﺎرﮔﺰار ) ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ از طﺮﻳﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺧﺘﺼﺎصی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪ ﻧﺮﺧﻬﺎی ارز را به واسطه ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﻮد را از طﺮﻳﻖ ﻫﻤﺎن ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺰار ﻣﺮﺑﻮطﻪ اراﺋﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .

ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺟﺰء ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ:
ﻧﻮع ارز یا سهام ، ﻗﻴﻤﺖ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻓﺮوش و ﺳﺎﻳﺰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ .
ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﺎرﮔﺰار اﻗﺪام و در ازاء اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺎرﻛﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺰار اﻟﺰامی اﺳﺖ .

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ارزی، ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ یک ﻛﺎرﮔﺰار ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺒﻠﻐﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮده در ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺰار ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ( یا در حساب خود در کارگزاری ) ، ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﻛﻨﺪ.

اﻳﻦ ﺳﭙﺮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت می ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮی ﮔﺸﺎﻳﺶ می ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻛﺎرﮔﺰار ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮی و ﺷﻤﺎره رﻣﺰ ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎب را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺘﻮاﻧﺪ از طﺮﻳﻖ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، از طﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب شخصی ﺧﻮد دﺳﺘﺮسی ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎدﻻت ارزی ﻣﺒﺎدرت ورزد و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﻛﻪ در اﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ارزی ﺣﺎﺻﻞ می ﺷﻮد را ﺑﻪ طﻮر آنی درﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ چند کارگزار  را پیشنهاد میکنم زﻳﺮا ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ و ﻣﻨﻈﻤﻲ دارند . ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آنها ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻣﻞ و ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و همچنین شما برای شروع میتوانید حساب کپی تریدینگ هم در آنها افتتاح کنید.

ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ در این کارگزاری ها ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از طریق این صفحه ( انتخاب کارگزاری ) به قسمت فارسی زبان سایت آنها رفته و به سادگی افتتاح حسابکنید.

ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﺳﺎدگی ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ یا کارت ملی خود استفاده کنند و یکی از ویژگی های این کارگزاری ها پشتیبانی از زبان فارسی و کاربران فارسی زبان و البته تایید مدارک هویتی ایرانیان عزیز می باشد.

همچنین میتوانید از تیم پشتیبانی زبان فارسی نیز در این کارگزاری ها استفاده کرده و راهنمایی بگیرید.

از دیگر ویژگیهای این کارگزاری ها انتقال پول بوسیله مسترکارت، صرافی ، ارزهای رمزنگاری ( بیتکوین و غیره ) ، پول های الکترونیکی و حتی انتقال ریالی با کارت بانکی می باشد.

دوستانی ﻛﻪ تمایل به افتتاح  حساب دارن در صورتی که برای افتتاح حساب هرگونه راهنمایی و کمکی لازم داشتند ، میتوانند سوالات خود را از ما بپرسند.

 


مثالی برای آشنایی بیشتر شما با ﻧﺤﻮه ﺧﺮﻳﺪ و فروش و ﺳﻮد ، ضرر در بازار های مالی :

 

ﺷﺨﺺ ( الف ) ﻧﺰد ﻛﺎرﮔﺰار  A ﻛﻪ دارای اهرم حساب ۱:۲۰۰ و ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ثابت ( اسپرد ) ۰.۰۰۰۵ اﺳﺖ یک ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ارزش ۱۰۰۰ دﻻر ﮔﺸﺎﻳﺶ می نماید.

ﺷﺨﺺ ( الف )  ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮد و ﻳﺎ طﺒﻖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد روزاﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻮرو ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮرو را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺎ ۵٠ دﻻر از ﭘﻮل ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ۰.۱ لات از ﺳﭙﺮده ﺧﻮد اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺰار اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۱:۲۰۰ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد می دﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ الف ﺑﺎ ۱۰،۰۰۰ دﻻر وارد ﺑﺎزار ﻣﻴﺸﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ۵۰ دﻻر آن ﭘﻮل ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺮخ ﻳﻮرو /دلار ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ :

ﻧﺮخ ﻓﺮوش ۱.۱۶۴۵ ﻧﺮخ ﺧﺮﻳﺪ ۱.۱۶۴۰

 

ﺷﺨﺺ الف  با ۱۰،۰۰۰ دﻻر، ﻳﻮرو را در ﻧﺮخ ۱.۱۶۴۰ ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﺪ .

اﮔﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و قیمت یورو / دلار نزول کند : ﻧﺮخ ﻓﺮوش ۱.۱۶۲۵ ﻧﺮخ ﺧﺮﻳﺪ ۱.۱۶۲۰

در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺷﺨﺺ  الف ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻮرو را در ﻧﺮخ ۱.۱۶۲۰ ﺑﺨﺮد و از اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ  ٢٠ پیپ ﺳﻮد ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٢٠ دﻻر اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﭙﺮده ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ٢٠ دﻻر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ۱۰۲۰=۲۰+۱۰۰۰

اﮔﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﺪ و قیمت یورو / دلار صعود کند :

در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺷﺨﺺ الف ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮرو را ﺑﻪ ﻧﺮخ ۱.۱۶۶۵ ﺑﺨﺮد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ٢٠ دﻻر ﻣﺘﻀﺮر می ﺷﻮد و ﺣﺴﺎﺑﺶ ﺑﻪ ۹۸۰ دﻻر ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .

ﺣﺎل اﮔﺮ ﺷﺨﺺ الف درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﭘﻮل ﺧﻮد را وارد ﺑﺎزار ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﻳﺎ زﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ظﺮف ﭘﻨﺞ ﻳﺎ ﭘﺎﻧﺰده دﻗﻴﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد!

 

بازار های بورس بین الملل ( و فارکس ) با شروع بازار  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر می کنند  که در روز دشنبه صبح به ساعت استرالیا میباشد.
بازار فارکس و بورس بین الملل از ساعت آغاز بازار سیدنی به صورت ۲۴ ساعته فعال است تا بسته شدن بازار نیویورک در روز جمعه

و در تمامی این مدت شما می توانید در این بازار معامله کنید .( ۲۴ ساعت شبانه روز و ۵ روز در هفته ، یعنی از دوشنبه تا جمعه )

بازار فارکس قسمت از بازار بورس بین المللی می باشد که در ارزهای کشورهای مختلف معامله میشود و در این بازار نرخ ارزها نسبت به ارز دیگری محاسبه و معامله میشود و به صورت کلی معاملات بر روی جفت ارز ها می باشد.
به طور مثال جفت ارز های : eur/usd ( یورو و دلار ) – gbp/usd ( پوند انگلیس و دلار ) – aud/usd ( درلار استزالیا و دلار آمریکا ) gbp/eur ( پوند و یورو ) و بسیار جفت عرض دیگر .
البته توجه داشته باشید وقتی شما در یک کارگزاری افتتاح حساب میکنید فقط اجازه معامله و دسترسی بر روی ارزها یا همان بازار فارکس نیست ،
شما میتوانید در بازار های دیگر مثل :

فلزات ( طلا ، نقره ، پلاتین و غیره )

بازار انرژی ( انواع نفت و گاز )

بازار سهام ( مانند سهام شرکت های مختلف  اپل ،آمازون ،ماکروسافت، BMW و غیره )

بازار کالا  (  قهوه ، سویا ، ذرت و غیره )

ارزهای رمزنگاری ( بیتکوین ، اتریم و غیره ) و دیگر بازار هم معامله انجام دهید.

 

هرگونه سوال و یا پیشنهادی برای انتشار مقالات آموزشی و یا درخواستی برای انتشار موضوعی آموزشی در مورد بازارهای مالی دارید لطفا مطرح کنید.

با سپاس از هراهی شما