فلسفه نظریه امواج با نگرش تکنیکی ( بخش سه )

فلسفه نظریه امواج با نگرش تکنیکی

( بخش سوم )

بازارهای مالی و ادوار تجاری

نوسانات عمده در قیمت های اوراق قرضه سهام و كالاها، از روندهای بلند مدت تغییرات سرمایه گذاری عمومی ناشی می شوند.

این تغییرات، سطح پیش بینی شده و همچنین، نرخ رشد فعالیتهای اقتصادی آتی و دیدگاه سرمایه گذاران را نسبت به این فعالیتها انعكاس می دهد

برای مثال، رابطه مشخصی بین نوسانات اولیه بازار سهام و نوسانات چرخه ای ادواری) اقتصاد وجود دارد، زیرا روندی سودآوری شرکتهای بخش تفکیک ناپذیری از ادوار تجاری است. اگر بازار سهام فقط تحت تاثیر نیروهای اقتصادی اساسی می بود، آنگاه کار تعیین تغييرات نوسانات اولیه را بازار سهام، نسبتا ساده می شد.

در عمل، چنین نیست و عوامل مختلفی وجود دارد:

  • اول:

تغییرات مسیر اقتصاد می تواند زمان بر باشد. همان گونه که ادوار تجاری آشکار می کنند، سایر ملاحظات روانشناسی (برای مثال، توسعه سیاسی یا عوامل کامل داخل نظیر موج خرید سوداگرانه با فشار فروش حاصل از اجرای اختیار معاملات) نیز می توانند بازار سهام را تحت تاثیر قرار دهند و رونق های گمراه کننده و کاذب و همچنین، واکنش های ۵ تا ۱۰ درصد یا بیشتر، پدید آورند.

  • دوم:

تغییرات بازار سهام معمول ۶ تا ۹ ماه قبل از تغییرات اقتصاد رخ می دهد، اما این دوره می تواند کوتاهتر یا بلندتر نیز باشد.

در سال ۱۹۲۱ و ۱۹۲۹، تحولات اقتصاد قبل از تحولات بازار سهام رخ داد.

  • سوم:

حتی هنگامی که بهبود اقتصاد در میان چرخه خود قرار دارد، تردیدهایی در مورد طول عمر آن پدید می آید.

هنگامی که این تردیدها با توسعه سیاسی یا ملاحظات معكوس منطبق می شود، معمولا نوسانات قیمتی شدید کننده ای بوقوع می پیوندد.

  • چهارم:

ممکن است سودها افزایش یابد، اما دیدگاه سرمایه گذاران نسبت بهای سودها ممكن است تغییر کند.

برای مثال، در بهار سال ۱۹۶۶، شاخص DJIA، 22 برابر نسبت به عواید بود. در سال ۱۹۶۸، هنگامی این نسبت با استفاده از عواید سال ۱۹۶۷ محاسبه شد، رقم ۹/۵ برابر به دست آمد.

در این دوره، سودها تقریبا دو برابر شده و نسبت های قیمت به عواید کاهش یافته بود، اما قیمت های پایین تر آمده بود.

تغییرات قیمت اوراق قرضه و كالا بیشتر از قیمت های بازار سهام با فعالیتها بازار سهام با فعالیتهای اقتصادی ارتباط دارد، اما در اینجا نیز تاثیر عوامل روانشناسی بر قیمت، بسیار مهم است.

بازار ارز به طور کامل در چهارچوب تحليل ادوار تجاری نمی گنجد. اگر چه اطلاعاتی که چند ماه بعد از وقوع نوسانات ارزی انتشار می یابد، خوب و مفید است، اما در اینجا نیز تحلیل تکنیکی بهترین ابزار پیش بینی دقیق تحولات آینده و تعیین ویژگیهای روندهاست.

تحلیل تکنیکی – روند شناسی

از آنجا که تحلیل تکنیکی، بررسی فعالیت و کارکرد بازار است، بنابراین، به کارهای دشوار مربوط به پیش بینی روندها در اقتصاد نمی پردازد ارزیابی دیدگاههای سرمایه گذاران را نسبت به این تفسیر مد نظر قرار نمی دهد.

تحلیل تکنیکی سعی می کند نقاط برگشت را در بازار سهام تعیین کند و عوامل موثر در آن را ارزیابی نماید.

رویکردی را که در اینجا بکار گرفته ایم، با شکل استاندارد تحلیل تکنیکی تفاوت دارد.

تکنیک های گوناگون روند شناسی و مشخص کردن نقاط برگشت آنها، در قسمت دوم این سری مقالات تحت عنوان «تکنیک های روند شناسی» بحث خواهد شد که شامل مواردی همچون میانگین های متحرک (MAS)، نرخهای نغيير (ROCS)، خطوط روند، الگوهای قیمتی و غیره می شود.

مطالعه ویژگیهای بازار، پایه و اساس تحلیل تکنیکی را تشکیل می دهد، زیرا برگشتهای روندهای قیمت براساس میانگین های اصلی تقریبا به «سرعت نگار» به عنوان تنها معیار عملکرد اتومبیل توجه نمی کند، تحلیلگر تکنیکی نیز روند قیمتها را فراتر از چند میانگین معروف مورد توجه قرار می دهد.

عامل مهم و تعیین کننده در روند قیمتها، اعتماد سرمایه گذاران است و این جنبه احساسی، از بهار دیدگاه یا بعد ارزیابی می شود.

این ابعاد عبارتند از:

  • قیمت
  • زمان
  • حجم
  • پهنای بازار

 

تغییرات قیمتها (اولین بعد):

منعکس کننده تغییرات دیدگاههای سرمایه گذاران است و قیمت (اولین بعد) نیز سطح این تغییرات را نشان می دهد.

زمان (دومین بعد):

تکرار و طول ادوار را در روانشناسی سرمایه گذار اندازه گیری می کند. تغییرات اعتماد سرمایه گذاران، از طریق چرخه های مشخصی بوقوع می پیوندد و کوتاه یا بلند مدت، همچنانکه دیدگاههای سرمایه گذاران از خوش بینی مطلق تا بدبینی عمیق تغيير می یابد.

درجه نوسان قیمت در بازار، معمولا تابعی از عنصر زمان است. هرقدر حرکت از عنصر افزایشی به کاهشی برای سرمایه گذار طولانی تر باشد، به همان میزان نیز احتمال تغییر قیمت بیشتر می شود.

حجم (سومين بعد):

شدت تغييرات دیدگاههای سرمایه گذاران را انعکاس می دهد. برای مثال، سطح اشتیاق و احساسانی که ناشی از افزایش قیمت توام با حجم پایین است، هیچگاه به قدرتمندی شرایطی نیست که در آن، افزایش قیمت با حجم بسیار بالا همراه می شود.

چهارمین بعد (بهنای بازار):

وسعت و اندازه احساسات را نشان می دهد. تا زمانی که سرمایه گذاران سهم های گوناگون و متنوعی را از صنایع مختلف خریداری و نگهداری می کنند، سلامت و بهبود اقتصادی و همچنین، نظرات کاملا مطلوب نسبت به سهام و در نتیجه، شرایط بازار افزایشی برقرار خواهد بود.

از طرف دیگر،؛ اگر فقط چند سهم خوب مورد توجه باشد، کیفیت روندها آسیب خواهد دید و تداوم بازار افزایشی با تردید مواجه خواهد شد.

تحلیل تکنیکی، این ابعاد و عناصر روانشناسی را به روشهای مختلف بررسی می کند، بیشتر شاخصها، دو یا چند جنبه را به طور همزمان در نظر می گیرند.

برای مثال، نمودار ساده قیمت، هم قیمت (در محور عمودی) و هم عنصر زمان در محور افقی) را نشان می دهد. به همین ترتیب، خط صعودی با نزولی، پهنای بازار و زمان را در نظر می گیرد.

در قسمت سوم این سری مقالات چهار عنصر یاد شده به تفضیل بررسی می شود و جایگاه آنها در تحلیل تکنیکی مورد کنکاش قرار می گیرد.

در بخش هاي بعدي مقالات حاضر، تحت عنوان «ساختار چرخه هاي بازار» به تفضیل به بررسی امواج و سیکل های گوناگون می پردازد.

علاوه بر این، نحوه ترکیب کردن این سیکل ها و ایجاد چارچوبی برای تعیین کیفیت ساختار داخلی بازار – از طریق تئوري داو و الیوت – را نیز نشان می دهد.

 

نتیجه گیری

بازارهای مالی به صورت روندهایی حرکت می کنند که این روندها تغییر دیدگاهها و انتظارات سرمایه گذاران و با توجه به ادوار تجاری، ناشی می شوند.

از آنجایی که سرمایه گذاران رفتار مشابهی را از چرخه ای تا چرخه دیگر تکرار می کنند، بنابراین، شناخت روابط تاریخی بین میانگین های قیمتی خاص و مشاخص های بازار را می توان برای تعیین کردن نقاط برگشت مورد استفاده قرار داد.

هیچگاه یک شاخص به تنهایی نمی تواند علامت برگشتهای روند را ارسال نماید. این ترتیب، استفاده از چند شاخص در کنار یکدیگر به منظور کسب دیدگاهی منطقی و مقول اهمیت می یابد.

البته این رویکرد نمی تواند از خطا مصون باشد، اما استفاده دقیق، هدفمند و صبورانه از اصول و ابزارهای تحلیل تکنیکی می تواند تا اندازه زیادی برای سرمایه گذاران و مبادله گران مفید واقع شود و آنها را به موفقیت برساند.

استفاده مناسب از اصول و ابزارهای تحلیل تکنیکی می تواند به طراحی و پیاده سازی استراتژی سرمایه گذاری موفقیت آمیز منجر شود.

 

قسمت قبل در : برگ دوم

شروع این آموزش در : برگ اول