تشخیص روند با RSI (قسمت دوم)

تشخیص بازه RSI

یک بازار با روند صعودی معمولا سطح حمایت را در سطح 40 و سطح مقاومت مؤثر را در سطح 80 خواهد یافت .

یک بازار با روند نزولی سطح مقاومت را در 60 و سطح حمایت مؤثر را در سطح 20 خواهد یافت.

اغلب اوقات نشانه اولیه اینکه روند از وضعیت نزولی به یک بازار صعودی محتمل جابجا شده است،

هنگامی رخ میدهد که RSI که قبلا سطح 60 را رعایت میکرد، به سطوح 70 یا بالاتر افزایش یابد.

زمانی که کاهش اجتنابناپذیر روی میدهد ،RSI پیش از افزایش مجدد، سطح 40 را رعایت خواهد نمود.

در یک بازه 40/80 )بازار صعودی(، مشاهده خواهد شد که RSI سقفهای بالاتر و کفهای بالاتری میسازد  .

یک نشانه سنتی از یک بازار صعودی.

به همین ترتیب در یک بازه 20/60 بازار نزولی مشاهده خواهید نمود که RSI کفهای پایینتر و سقفهای پایینتری میسازد.

تشخیص این رفتار RSI وقتی که برای اولین بار به یک نمودار کالا یا سهام نگاه میکنید بسیار مفید است.

بررسی بازهای که RSI در آن قرار دارد، اولین سرنخی است که روند را نشان میدهد .

RSI همچنین سطح مقاومت یا حمایت را در سقفها یا کفهای قبلی در خود مقادیر RSI خواهد یافت.

نقاط مقاومت قدیمی میتوانند تبدیل به نقاط مقاومت جدید و اگر شکسته شوند به یک سطح حمایت جدید در یک روند اصلاحی مبدل شوند.

به همین ترتیب، سطوح حمایت قدیمی میتوانند دوباره به حمایت مؤثر بدل شوند و در صورت شکسته شدن، مقاومت مؤثر خواهند شد.

در اینجا یک نمودار بلندمدتتر ین ژاپن را مشاهده میکنید:

تشخیص بازه RSI

در نقطه A واگرایی نزولی کوچکی وجود دارد که نشان دهنده آن است که روند صعودی قبلی در آستانه انحرافقرار دارد.

متعاقبا قیمت به نقطه B کاهش پیدا کرده و با سطح حمایت در سطح 40 مواجه میشود .

با توجه به اینکه سطح 60 نشان میدهد که سطح مقاومت مؤثر است ،

افزایش به نقطه C اولین نشانه مبنی بر این است که تغییر روند میتواند رخ دهد.

کاهش قیمت به نقطه D خط حمایت قبلی در 40 را میشکند.

در این نقطه متوجه میشویم که چیزی که باید حمایت میشد شکست خورد ،60 سطح مقاومت مؤثر در نقطه C است و احتمالا روند تغییر کرده است .

قیمت پس از نقطه D اندکی افزایش یافته و سپس لغزیده و به کف جدیدی کاهش مییابد،

با این حال ،RSI نمیتواند کف جدیدی بسازد. در عوض، یک واگرایی صعودی ایجاد مینماید.

در این نقطه ،با اطمینان میتوانیم بگوییم که بازار صعودی قبلی مرده است! سطح 60 در RSI  نقطه C  نشان میدهد که سطح مقاومت است ،

چون سطح 40 نتوانست حمایت را ارایه دهد  کاهش از C به D و یک واگرایی صعودی ایجاد شد.

جاییکه خریداران به خاطر واگرایی صعودی هیجان زده میشوند ،محلی است که ما باید دنبال جایی برای معامله فروش باشیم!

افزایش به نقطه E دوباره سطح 60 را پیش از سقوط به نقطه F رعایت میکند .

بااین حال ،RSI در نقطه F کمی حمایت به دست می آورد که حاکی از این است که شاید خریداران آماده بالا بردن قیمتها میشوند.

وقتی که افزایش قیمت در نقطه G متوقف میشود، میتوانیم فرض کنیم که بازار نزولی همچنان در جریان است.

کف در نقطه H با یک واگرایی صعودی ادامه نمییابد که نشانهای جزیی از این مساله است که تغییر روند ممکن است روی دهد.

این امر تا حدی در نقطه I تصدیق میشود که در آن RSI به بالای 60 و تا 603.9  پیش از تنزل بعدی  افزایش مییابد.

تردید ما وقتی موجه میشود که کاهش متعاقب به نقطه J در سطح 40 با حمایت مواجه میشود. این شبیه حالتی بود که RSI در سطح 60 در نقطه C با سطح مقاومت روبرو شد.

افزایش به نقطه K سطح مقاومت 60 را شکست و کاهش در نقطه L با یافتن حمایت در سطح 60 تایید کرد که اکنون به بازار صعودی بازگشتهایم.

در واقع همانگونه که تا قبل از نقطه E دنبال محلی برای معامله فروش بودیم، بایستی تا قبل از نقطه L نیز به دنبال جایی برای معامله خرید باشیم .

به خاطر داشته باشید که RSI خودش میل دارد در یک بازار صعودی، سطح حمایت  L  در سطوح قدیمی مقاومت  C، H ،G ،E به دست آورد.

در هر صورت، افزایش تا نقطه M مقاومتی در سطح 80 یافت.

کاهش به نقطه N دوباره حمایت در سطح 60 به دست آورد.

توجه کنید که این دومین باری است که 60 به عنوان سطح حمایت عمل میکند.

این رفتار RSI نشان میدهد که در یک بازار شدیدا صعودی قرار داریم.

در مقابل، این مساله شبیه سطح 40 میبود که به عنوان سطح مقاومت در یک بازار نزولی عمل میکند.

در حقیقت، پس از کاهش به نقطه D، بازار اندکی افزایش یافت و 6 روز بعد )یک واگرایی صعودی شش دورهای( مقاومتی در سطح 40 به دست آورد.

با ادامه افزایش از نقطه N، یک واگرایی نزولی در نقطه O داشتیم و به دنبال آن واگرایی دیگری در چند روز بعد .

کاهش بعدی قیمت تا نقطه P با هشداری در رابطه با امکان تغییر روند به نقطه Q آمد که در آنجا RSI مقاومتی در سطح 60  با یک واگرایی نزولی کوچک یافت که منجر به کاهش تا نقطه R شد.

افزایش انفجاری تا نقطه S نشانی قوی بر این موضوع است که بازار صعودی همچنان زنده و سرحال است.

ذکر این نکته جالب است که خود نقطه S یک واگرایی نزولی بلندمدتتر در مقابل نقطه O است.

اولین نشانهRSI مبنی بر اینکه بازار صعودی ین به پایان رسیده است،

سطح 60 به عنوان سطح مقاومت و به دنبال آن شکست سطح 40 خواهد بود یا اینکه قیمت، سطح حمایت 40 را بدون مقاومت ابتدایی دیده شده در سطح60 خنثی خواهد کرد.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت

مهم است که روی نمودارهای قیمت و RSI به دنبال سطوح حمایت و مقاومت قبلی بگردیم.

من به نمودار RSI نگاه میکنم تا تشخیص دهم که RSI در چه قیمتی و در چه سطحی با مقاومت و حمایت مؤثر مواجه شده است .

در یک بازار با روند صعودی، نمودارها آشکار میسازند که سطوح حمایت فعلی در واقع سطوح مقاومت قبلی روی نمودار قیمت و RSI  در خلال روزها و هفته های پیشین بودهاند.

با این حال، در یک بازار با روند نزولی ،نمودارها نشان میدهند که مقادیر قیمت یا RSI سرانجام سطوح حمایت قبلی را خواهند شکست.

در نتیجه این سطوح حمایت قبلی در طی روزها و هفتههای گذشته، در نهایت به واسطه رفتار بازارهای با روند نزولی، به سطوح مقاومت فعلی تبدیل شدهاند.

جستجوی واگرایی

یک نشانه بسیار قابل توجه مبنی بر اینکه روند در حال تغییر است زمانی اتفاق میافتد که یک واگرایی وجود داشته باشد.

یک واگرایی صعودی ممکن زمانی رخ میدهد که قیمت یک کف جدید میسازد در حالیکه اسیلاتور اندازه حرکت موفق به ساخت یک کف جدید نمیشود.

این زمانی یک واگرایی صعودی معتبر میشود که قیمت از آن کف به سمت بالا برگردد و اسیلاتور نیز به سمت بالا برگردد.

به طور مشابه، یک واگرایی نزولی ممکن، زمانی رخ میدهد که قیمت یک سقف جدید میسازد در حالیکه RSI نمیتواند این کار را انجام دهد.

این زمانی یک واگرایی نزولی میشود که قیمت سقوط نماید.

من در بخش بالایی به این مساله اشاره کردم. چیزی که به عنوان موضوع بعدی میخواهم در مورد آن صحبت کنم معاملهگران سنتی را شوکه خواهد کرد.

هر زمان که من یک واگرایی نزولی میبینم ،بلافاصله شروع به این فکر میکنم که در یک بازار صعودی هستیم.

هر گاه که یک واگرایی صعودی میبینم، اینگونه فکر میکنم که در یک بازار نزولی هستیم!

بله، میدانم که این کاملا مغایر با چیزی است که همه کتابها میگویند .

به یاد داشته باشید، ما میخواهیم لحظهای را پیدا کنیم که ممکن است بازار تغییر جهت دهد.

نکته مهم این است که در اکثر موارد ادعای من بسیار درست است.

شما تنها واگرایی های نزولی پی در پی را در یک بازار با روند صعودی خواهید یافت.

به طور مشابه، واگرایی های صعودی در یک بازار نزولی مکررا رخ خواهند داد.

اگر پذیرفتن این موضوع برای شما سخت است، یک نمودار هفتگی یا روزانه از ین ژاپن را انتخاب کرده و ببینید که RSI پس از ژولای 1995 تا ژولای 1998 چه کرد.

شما به سختی خواهید توانست یک واگرایی نزولی در نمودار روزانه پیدا کنید و در نمودار هفتگی هیچ واگرایی نزولی وجود ندارد! پیدا کردن واگرایی یکی از ابزارهای مورد علاقه من است.

نمودار بعدی نشان میدهد که چگونه سهام مانند قراردادهای آتی یا کالا رفتار میکند.

توجه کنید که چگونه سطوح 40/80 مربوط به RSI با واگراییهای نزولی چندگانه رعایت شده اند اما واگرایی صعودیای وجود ندارد!

سهام شرکت سیسکو چندین واگرایی نزولی را تجربه کرد و قیمت همچنان به افزایش ادامه داد.

واگراییهای نزولی معمولا در یک بازار صعودی پدید میآیند!

 

تشخیص بازه RSI

واگرایی را یک انحراف در نظر بگیرید؛ هنگامی که قیمت بتواند از این منطقه مقاومت یا حمایت موقتی گذر کند ،روند کلی ادامه پیدا خواهد کرد .

واگراییها همیشه با یکی از اندیکاتورهای مبتنی بر اندازه حرکت مرتبط هستند.

این معمولا در سقف یا کف اندازه حرکت حضور مییابد.

برای مثال، وقتی که یک بازار صعودی اشباع خرید میشود، به ناچار اصلاحی بوجود خواهد آمد.

پیش از اصلاح ،یک فقدان اندازه حرکت وجود خواهد داشت.

زمانی که یک واگرایی نزولی رخ میدهد، بازار دارد به شما میگوید که در حال حاضر اشباع خرید شده است.

نظر به اینکه قیمتها میتوانند در آستانه انحراف باشند ،ممکن است بخواهید از پوزیشنهای خرید خود سودهای جزئی کسب کنید!

واگرایی نزولی در حین بازار صعودی به شما نمیگوید که وارد معامله فروش شوید!

 

تشخیص بازه RSI

 

تعداد روزهای مشخصی طول خواهد کشید تا یک واگرایی شکل بگیرد.

قوت یک واگرایی مبتنی بر این دوره زمانی میباشد.

دوره زمانی یک واگرایی را به روش زیر محاسبه نمایید: در نمودار سهام شرکت سیسکو در بالا،

قیمتها تا اواخر آوریل نقطه A در حال افزایش بوده و سقفی را در نقطه x ساختهاند.

قیمت و RSI هر دو در نقطه A سقفی جدید ایجاد کردهاند.

برای 8 روز بعدی، قیمت و RSI هر دو تنزل کردهاند در حالیکه RSI یا قیمت هرگز بالای مقدار قبلی در x نرفتهاند.

به دنبال این کاهش، قیمت و RSI هر دو برگشته و به مدت 4 روز افزایش یافتهاند.

در پایان روز چهارم از این افزایش قیمت کوتاه ،قیمت از مقدار 12 روز پیش در x بالاتر است.

با این حال ،RSI پایینتر از سقف گذشتهاش قرار دارد.

در نتیجه ،ممکن است یک واگرایی 12 روزه در طی هفته دوم ماه می داشته باشیم.

این یک واگرایی بالقوه است زیرا برای قطعی شدن و تبدیل شدن به یک واگرایی بالفعل نیاز خواهد بود که قیمت کاهش یابد.

این کاهش قیمت است که از بالاتر رفتن RSI از X جلوگیری کرده و آن را تثبیت خواهد نمود یا مقدار RSI را کاهش خواهد داد و به این ترتیب واگرایی را بوجود خواهد آورد.

به خاطر داشتن این نکته مهم است که تا وقتی مقدار RSI عملا به پایینتر از مقدار قبلیاش کاهش مییابد،

واگرایی صرفا یک واگرایی موقت باقی میماند.

چرا؟ به خاطر اینکه اگر قیمت به بالا رفتن ادامه دهد ،RSI میتواند از مقدار X فراتر رفته و بنابراین واگرایی نخواهیم داشت .

در نتیجه این بدان معناست که باید یک روز )یا یک دوره زمانی( صبر کنیم تا یک واگرایی معتبر با توجه به تعریف آن محقق شود.

مثال بعدی ما) B( یک واگرایی به طول 4 دوره زمانی را نشان میدهد. طول دوره زمانی یک واگرایی مهم است .

یک واگرایی 2 تا 6 روزه معمولا حاکی از آن است که انحراف در قیمت محتملتر است تا طی یک دوره زمانی طولانی تر.

یک واگرایی با دوره زمانی طولانیتر در حد چند هفته یا حتی چند ماه در صورت استفاده از نمودارهای روزانه معمولا کمتر حاکی از رخ دادن انحراف در قیمت است.

قدرتمندترین واگرایی در طی یک واگرایی به طول 2 یا 3 دوره زمانی روی میدهد.

در چهارچوب کلی کاربردهای RSI به عنوان یک ابزار معاملاتی، سیگنالهای RSI نسبتا سیگنالهای کماهمیتتری هستند.

من از استفاده از واگرایی برای یافتن نشانههایی از روند کلی لذت میبرم.

واگرایی برای تصمیمگیری در مورد محلی برای کسب سودهای جزئی در یک پوزیشن با چندین قرارداد، بسیار مفید است.

 

ادامه مطلب در قسمت سوم

شروع آموزش در قسمت اول