روند و تشخیص روند با RSI

در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن، ﻣﻌﻤﻮﻻ دوﺳﺘﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮ ﻣﻦ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ تشخیص روند کرد .

ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻤﻮدار را ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﺮدهام؛ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮری ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎل ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﻰ ﻳﺎ RSI١ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

اﻳﻦ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻗﺎی J Welles Wilder, Jr. ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ و در ﺳﺎل ١٩٧٨ در ﻛﺘﺎب وی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮی ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل « اراﻳﻪ ﺷﺪ.

او اﻳﻦ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر را ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد.

ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻛﻪ ﻳﻚ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻣﻌﺘﺒﺮ، در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎ و در ﺗﻤﺎم دورهﻫﺎی زﻣﺎﻧﻰ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

تشخیص روند با RSI ﺑﻪ دو ﻣﻨﻈﻮر زﻳﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد:

١- ﺗﺤﻠﻴﻞ روﻧﺪ

٢- ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف ﻗﻴﻤﺖ (ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ)

ﻣﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺪﻳﻮن آﻗﺎی Andrew Cardwell (ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﺎﻻ) ﻫﺴﺘﻢ زﻳﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺑﻜﺎر ﺑﺴﺘﻦ تشخیص روند با RSI  در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻰداﻧﻢ او ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮزش داد.

در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ آﻗﺎی Wilder دﻳﮕﺮ از اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮری ﻛﻪ ﺧﻮدش اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ،

Andrew ﻓﻬﻤﺶ از تشخیص روند با RSI را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ﭼﻴﺰی ﻛﻪ Wilder ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﺪ را در ﺑﺮ ﺑﮕﻴﺮد.

ﻇﺎﻫﺮا آﻗﺎی Wilder ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺶ را ﺻﺮف ﺗﺌﻮری Adam و ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی دﻟﺘﺎ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.

اﺳﻴﻼﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ در ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﻰ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪهای در ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان ﺳﻬﺎم، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ دارﻧﺪ.

اوﻟﻴﻦ اﺳﻴﻼﺗﻮر از ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر اﺳﻴﻼﺗﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺒﻮب، اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻌﺎﻣﻼت را در ﻃﻮل زﻣﺎن اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.

اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻴﻤﺖ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ:

(ﻗﻴﻤﺖ N دوره ﻗﺒﻞ) – (ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻌﻠﻰ)

 

دوﻣﻴﻦ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺒﻮب، اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻧﺮخ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﻰ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﻰﻛﻨﺪ:

 

(ﻗﻴﻤﺖ N دوره ﻗﺒﻞ) / (ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻌﻠﻰ)

 

ﺳﻮﻣﻴﻦ اﺳﻴﻼﺗﻮر ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ، اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﺳﺘﻮﻛﺴﺘﻴﻚ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻗﺎی George Lane ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻳﻦ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺑﻪ ﺳﻘﻒ و ﻛﻒ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮای دوره زﻣﺎﻧﻰ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ﻓﺮﻣﻮل آن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ:

 

١٠٠ ×[(ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻛﻒ N دوره ﻗﺒﻞ – ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻘﻒ N دوره ﻗﺒﻞ) / (ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻛﻒ N دوره ﻗﺒﻞ – ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﻌﻠﻰ)]

 

اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻤﻰ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ از ﻓﺮﻣﻮل اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺎده اﺳﺖ.

ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ اﺳﻴﻼﺗﻮر ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺤﺒﻮب، اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﻰ (RSI) ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮل آن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ:

[[(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ N دوره ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ) / (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ N دوره ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ) + ١/ ] ١٠٠-] ١٠٠

 

ﻣﺸﻜﻞ ﺳﻪ اﺳﻴﻼﺗﻮر اول ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ،

ﻧﺮخ ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺳﺘﻮﻛﺴﺘﻴﻚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺣﺮﻛﺎت ﺑﺰرگ ﻗﻴﻤﺖ از ﻓﺮﻣﻮل آﻧﻬﺎ ﻃﻰ دوره زﻣﺎﻧﻰ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺣﺬف ﺷﻮد،

اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺮﻛﺖ (ﻧﻮﺳﺎن) ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

 

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﻧﻤﻮدار ﻗﺮارداد ﻧﻘﺮه ﺑﺮای ﻣﺎرس ٢٠٠٠ در زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻧﺮخ ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ را ﺑﺮای دو روز ﻣﺘﻮاﻟﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ:

نمودار نقره

در اواﻳﻞ اﻛﺘﺒﺮ، ﻧﻘﺮه ﻳﻚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺰرگ ﻳﻚ روزه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ (A)، در ١C وﻗﺘﻰ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻧﺮخ ﺗﻐﻴﻴﺮ (ﻳﺎ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ) ﺑﺮای دوره ٩ روزه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،

اﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن در a١C و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﻌﻠﻰ در ١C اﺳﺖ.

روز ﺑﻌﺪی ٢ C ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ١C ﻧﺪارد

ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل وﻗﺘﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن A و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ٢C اﻧﺠﺎم ﺷﻮد

ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ ﺻﻌﻮدی ﺣﺬف ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻘﺪار اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻧﺮخ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ

(اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺷﺪه ﺑﺎ E ) در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻗﻴﻤﺖ در ١C و ٢C اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﻰ ﻧﺪارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺰوﻟﻰ ﺑﺰرگ B ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

اﻛﻨﻮن ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ دوره زﻣﺎﻧﻰ ﭘﺲﻧﮕﺮ را ﺑﻪ ١٠ روز ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰدﻫﻴﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻣﻰاﻓﺘﺪ.

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺎت ﺑﺰرگ در A و B در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮای روز دوم ﻧﻴﺰ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

نمودار دوم نقره

 

هماﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد، وﻗﺘﻰ ﻛﻪ دوره زﻣﺎﻧﻰ ﭘﺲﻧﮕﺮی ﺑﻪ ١٠ روز اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ،

ﻣﻘﺪاری ﻛﻪ اﺳﻴﻼﺗﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده E) و (F ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻴﻼﺗﻮر ﺑﺮای دو روز ﭘﻴﺎﭘﻰ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺶ از ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ ﻧﮕﺎه ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، اﺳﻴﻼﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ در ﻧﻘﻄﻪ F اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در دوره زﻣﺎﻧﻰ ﭘﺲﻧﮕﺮ ٩ روزه، اﺳﻴﻼﺗﻮرﻫﺎ ﻋﻤﻼ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺮه در واﻗﻊ ﻳﻚ دﻫﻢ ﺳﻨﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ!

اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻠﻰ ﻋﻤﺪه در اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻴﻼﺗﻮرﻫﺎی اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺎده اﺳﺖ.

اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر RSI ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻴﻮهای ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻳﻦ اﻋﻮﺟﺎجﻫﺎ را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺎ ﺻﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر RSI ﺑﺮای دورهﻫﺎی زﻣﺎﻧﻰ ﭘﺲﻧﮕﺮ ٩ و ١٠ روزه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

نمودار سوم نقره

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﻮدی ﻛﻪ RSI ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ (١E در ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢E و ١F در ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢F)

ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺎﻣﻞ

ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺎﺳﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ.

اﻳﻦ اﻣﺮ اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌﻰ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر RSI ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻳﻢ.

ﺑﻪ ﻋﻼوه، اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر RSI ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺑﺎزه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﻤﻮدی ﺑﻴﻦ ٠ ﺗﺎ ١٠٠ ﻗﺮار دارد

اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺷﺒﺎع ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ اﺷﺒﺎع ﻓﺮوش، ﻣﺎ را از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺒﻠﻰ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻘﻒﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﻒﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ رخ ﻣﻰدﻫﺪ.

ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎی اﻧﺪازه ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺎزه ﻋﻤﻮدی از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪهای ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

 

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل وﻗﺘﻰ در ﻣﻮرد اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر RSI ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد از دوره زﻣﺎﻧﻰ ﭘﺲﻧﮕﺮ ١۴ روزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻪ دوره زﻣﺎﻧﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ RSI ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد.

ﻣﻦ دوره زﻣﺎﻧﻰ ﭘﺲﻧﮕﺮ ١۴ روزه را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻰدﻫﻢ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎی زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ دوره ﻧﺼﻒ ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻪ ﻗﻤﺮی اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎی زﻣﺎﻧﻰ ﻳﻚ روزه، ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان از دوره زﻣﺎﻧﻰ ﭘﺲﻧﮕﺮ ٩ روزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای ﻃﻼ، ﻧﻘﺮه، ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﻰ، دوره زﻣﺎﻧﻰ ﭘﺲﻧﮕﺮ ٢۵ روزه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮی دارد.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰآﻳﺪ در اﻳﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ۵٠ روزهای وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻰ ﭘﺲﻧﮕﺮ ٢۵ روزه ﻧﺼﻒ ﻃﻮل اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

درک اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮل RSI ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺣﺪاﻗﻞ ٩٠ دوره اﺣﺘﻴﺎج دارد ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﺘﺒﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻓﺮﻣﻮل RSI ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺻﺤﻴﺤﻰ را ﺑﺮای ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ روﻧﺪ اراﻳﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.

وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﻰﻛﻨﻢ، ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻰدﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﺪاﻗﻞ ٢٠٠ روز داده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ از ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن دادهﻫﺎی RSI اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻢ.

ﻫﺮ ﻛﺘﺎب ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪهام،

ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد RSI ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﻻی ٧٠ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﺒﺎع ﺧﺮﻳﺪ و ﻫﺮ ﺣﺮﻛﺖ زﻳﺮ ٣٠ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﺒﺎع ﻓﺮوش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.

ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ اﺳﻴﻼﺗﻮری (از ﺟﻤﻠﻪ (RSI در ﻳﻚ ﺑﺎزار دارﻳﻰ روﻧﺪ ﺷﺪﻳﺪ،

اﺷﺒﺎع ﻓﺮوش (ﺑﺎزار ﻧﺰوﻟﻰ) ﻳﺎ اﺷﺒﺎع ﺧﺮﻳﺪ (ﺑﺎزار ﺻﻌﻮدی) ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ در ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺒﺎع ﻓﺮوش ﻳﺎ اﺷﺒﺎع ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

 

ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻰ از ﻛﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل اﻳﻦ ﺳﻄﻮح را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ.

آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺑﺎزار ﺷﺪﻳﺪا ﺻﻌﻮدی، ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺛﺮ اﺷﺒﺎع ﺧﺮﻳﺪ ٨٠ و در ﻳﻚ ﺑﺎزار ﻧﺰوﻟﻰ، ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺛﺮ اﺷﺒﺎع ﻓﺮوش ٢٠ اﺳﺖ.

آﻗﺎی Wilder ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ارزش RSI اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ واﮔﺮاﻳﻰ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی RSI و رﻓﺘﺎر ﻗﻴﻤﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.

رﻓﺘﺎر ﮔﺮاﻓﻴﻜﻰ آﻧﻬﺎ ﻳﻚ واﮔﺮاﻳﻰ ﺻﻌﻮدی (ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل او »ﻧﻮﺳﺎن ﺷﻜﺴﺖ در ﻛﻒ« ) را در زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻧﻤﻮدار ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﻛﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻰﺳﺎزد و RSI زﻳﺮ ﻣﺮز ٣٠ اداﻣﻪ

ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻛﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﺎزد، آﺷﻜﺎر ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه Wilder ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ RSI ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻦ از ﺳﻘﻒ ﻗﺒﻠﻰ RSI ﭘﻴﺶ ﻣﻰرود، ﻳﻚ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت رخ ﻣﻰدﻫﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﻪ واﮔﺮاﻳﻰ ﻧﺰوﻟﻰ (ﻳﻚ ﻧﻮﺳﺎن ﺷﻜﺴﺖ در ﺳﻘﻒ) ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮوش ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ از RSI ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ واﮔﺮاﻳﻰ ﻧﺰوﻟﻰ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ RSI ﺑﺎﻻی ٧٠ اﺳﺖ و واﮔﺮاﻳﻰ ﺻﻌﻮدی ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ RSI زﻳﺮ ٣٠ اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ.

 

 

اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻣﻮرد RSI را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل، ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ از آن درک ﻣﻰﻛﻨﺪ، ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻰ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﻮﻳﺎی ﻛﻠﻰ اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﺑﺎزه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ در ﻳﻚ ﺑﺎزار ﺻﻌﻮدی ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ ٨٠ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ اﺷﺒﺎع ﺧﺮﻳﺪ اﺳﺖ،

آﻧﮕﺎه Andrew Cardwell درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد.

ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ اﺷﺒﺎع ﻓﺮوش در ﻳﻚ ﺑﺎزار ﻧﺰوﻟﻰ ﺑﻪ ٢٠ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ، ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻳﻚ ﺑﺎزار ﻧﺰوﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد.

 

ادامه مطلب در قسمت دوم