تحلیل تکنیکال ستاره دوجی صبحگاهی و عصرگاهی

در تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی هنگامی‌که یک دوجی با شکافی بالاتر از بدنه شمع های ژاپنی قبل در بازارسرمایه افزایشی یا با شکافی پایین‌تر از بدنه شمع قبل در

بازارسرمایه کاهشی شکل می‌گیرد به این دوجی، ستاره دوجی می‌گویند.

شکل ۵.۲ یک ستاره دوجی را نمایش می‌دهد.

در تحلیل تکنیکال ستاره دوجی یک اخطار قوی برای احتمال تغییر جهت روند است.

شمع بعد از دوجی باید شروع روند برگشتی را تائید کند یا به‌ بیان‌ دیگر در جهت برگشت باشد؛ بنابراین در روند صعودی بعد از ایجاد  ستاره دوجی  باید یک

شمع های ژاپنی با بدنه بزرگ سیاه که به‌خوبی در داخل شمع های ژاپنی سفید قبلی پیشروی کرده شکل بگیرد تا تشکیل یک سقف برگشتی تائید شود.

به این الگو در تحلیل تکنیکال، ستاره دوجی عصرگاهی می‌گویند (مثال ۵.۱۳ را ببینید). الگوی ستاره دوجی عصرگاهی از الگوی ستاره عصرگاهی عادی متمایز است.

ستاره عصرگاهی معمولی دارای یک ستاره با بدنه کوچک است (شمع دوم) اما ستاره دوجی عصرگاهی دارای یک ستاره دوجی است، به این معنی که

قیمت پایانی و قیمت ابتدایی در شمع دوم تقریباً یکسان هستند.

ستاره دوجی عصرگاهی بسیار مهم‌تر ارزیابی می‌شود زیرا شامل یک شمع دوجی است.

یک ستاره دوجی در روند صعودی، نشانه وقوع احتمالی یک سقف است.

مهم است که بدانید اگر شمع بعد از ستاره دوجی یک شمع سفیدرنگ با شکاف بالاتر از ستاره دوجی باشد، در این صورت اخطار برگشت ستاره دوجی

خنثی می‌شود.
تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی | ستاره دوجی صبحگاهی و ستاره دوجی عصرگاهی

                   شکل ۵.۱۶ بچه سرراهی در روند نزولی شکل                           ۵.۱۵ بچه سرراهی در روند صعودی
 
در تحلیل تکنیکال روند نزولی، اگر بعد از شمع های ژاپنی بزرگ سیاه، ستاره دوجی شکل بگیرد، زمانی اخطار برگشت تائید می‌شود که بعد از ستاره دوجی یک شمع های ژاپنی بزرگ سفید که به ‌خوبی در شمع سیاه‌رنگ پیشروی کرده باشد، ایجاد شود.

این الگوی سه شمعی، ستاره دوجی صبحگاهی خوانده می‌شود (شکل ۵.۱۴ را ببینید).

این نوع از ستاره صبحگاهی می‌تواند یک محدوده کف بااهمیت باشد.

اگر در یک روند نزولی در بازارسرمایه یک شمع های ژاپنی سیاه‌رنگ با شکافی از ستاره دوجی شکل گیرد در این صورت خاصیت ستاره دوجی بی‌اثر می‌شود.

به همین دلیل است که می‌گوییم صبر کنید تا یک یا دو شمع بعد از ستاره دوجی برگشت روند را تائید کنند.

اگر ستاره دوجی با شکاف صعودی شکل گیرد (که سایه‌ها هم شکاف ایجاد کنند) و در ادامه یک شمع سیاه با شکاف نزولی که سایه‌ها هم لمس نشود

ظاهر گردد در این صورت یک سقف برگشتی مهم و بسیار نادر به نام «بچه سرراهی سقف» رخ‌داده است (شکل ۵.۱۵ را ببینید).

عکس همین اتفاق برای الگوی کف صادق است.

اگر ستاره دوجی با شکافی قبل و بعدازآن ایجاد شود (که سایه‌ها نیز با شکافی جداشده باشند) در این صورت یک کف بسیار مهم و کمیاب به نام «بچه

سرراهی کف» شکل‌گرفته است (شکل ۵.۱۶ را ببینید).

الگوی بچه سرراهی در تحلیل تکنیکال همانند الگوی غربی برگشت جزیره‌ای سقف یا کف است که در اینجا جزیره، همان دوجی است.

در شکل ۵.۱۷ یک دوجی در اوایل ژوئن باعث توقف روند نزولی شده است.

باوجوداینکه سایه قسمت ستاره دوجی روی شمع سیاه افتاده است اما این الگو همچنان ستاره خوانده می‌شود. هنگامی‌که شمع های ژاپنی سفید، بعد از ستاره دوجی ظاهرشده، برگشت روند به تائید رسیده است.

تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی | شکل 17-5 نمودار روزانه گندم

شکل ۵.۱۷ نمودار روزانه گندم دسامبر ۱۹۸۹ (ستاره دوجی صبحگاهی)

تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی | شکل 18-5 نمودار روزانه قهوه
 
شکل ۵.۱۸ نمودار روزانه قهوه سپتامبر ۱۹۹۰ (ستاره دوجی صبحگاهی)
 

شمع سیاه قبل از ستاره دوجی و شمع سفید پس ‌از آن، این سه شمع را به الگوی ستاره دوجی صبحگاهی تبدیل می‌کند.

در ستاره دوجی صبحگاهی شکل ۵.۱۸ قیمت در بازارسرمایه، نتوانسته از حمایت قبلی ۸۵ دلار عبور کند.

ازآنجاکه قیمت‌های پایینی جدید نمی‌توانند شکل بگیرید، نشانه‌های صعود به چشم می‌خورد.

 

به‌علاوه اگر وقوع ستاره دوجی صبحگاهی را نیز در نظر بگیرید می‌توانید به شکل‌گیری یک کف، مظنون شوید.

در شکل ۵.۱۹ نمونه‌های از هر دو الگوی ستاره دوجی عصرگاهی و ستاره عصرگاهی عادی دیده می‌شود.

قیمت از مارس تا مه سال ۱۹۸۶ یک ستاره دوجی عصرگاهی را تشکیل داده است.

این الگو، رالی صعودی تندوتیزی که چند ماه پیش شروع‌شده بود را متوقف کرده است.

بعدازاین الگو، فشار فروش افزایش‌یافته و قیمت تا زمان تشکیل الگوی پوشای افزایشی کاهش‌یافته است.

رالی صعودی که بعد از الگوی پوشای افزایشی شروع‌شده، در اواسط ۱۹۸۷ با وقوع یک ستاره عصرگاهی به سقف رسیده است.

تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی |شکل 19-5 نمودار روزانه LLG

شکل ۵.۱۹ نمودار روزانه LLG ۱۹۸۹ (ستاره دوجی عصرگاهی)
 

در شکل ۵.۲۰ سه شمع که در روزهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ تشکیل ستاره دوجی عصرگاهی داده‌اند را مشاهده می‌کنید. این الگو باعث توقف رالی صعودی‌ای شده

که هفته‌ی پیش از آن با یک الگوی چکش آغازشده بود.

حالات اصلی نمودارهای شمعی در بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی گستردگی بیشتری دارند.

 

علت این است که برخلاف بازارهای فیوچر، قیمت باز شدن سهام در بازارسرمایه اغلب برابر قیمت بسته شدن روز قبل در این بازاراست؛ بنابراین الگوهایی که

شرایط خاصی در مورد باز شدن قیمت نسبت به قیمت بسته شدن در بازارسرمایه روز قبل دارند، باید با این بازارها تطابق داده شوند.

تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی | شکل 20-5 صنایع شیمیایی داو

شکل ۵.۲۰ صنایع شیمیایی داو ۱۹۹۰ (ستاره دوجی عصرگاهی)


توجه کنید که در نمودار صنایع شیمیایی داو، الگوی ستاره دوجی یک الگوی صحیح نیست؛ زیرا بدنه ستاره دوجی (که همان قیمت باز شدن و قیمت پایانی

است) باید بالاتر از قیمت پایانی شمع قبلی قرار گیرد. ولی در اینجا این‌طور نیست؛ اما اجازه دهید کمی در نمودارهای شمعی انعطاف‌پذیر باشیم.

کسانی که بازار سرمایه را زیر نظر دارند و با تکنیک نمودار شمعی آشنا هستند حتماً الگوهایی را پیدا می‌کنند که لازم است تغییراتی در آن‌ها ایجاد شود و با آن‌ها باکمی اغماض برخورد شود.
در شکل ۵.۲۱ درست چند هفته قبل از ریزش بزرگ بازارسرمایه در سال ۱۹۸۷، یک الگوی ستاره دوجی عصرگاهی پدیدار شده است. شمع میانی این الگو (ستاره دوجی)، شکافی نسبت به شمع سفید قبل از خود ندارد.

همان‌طور که در شکل ۵.۲۰ بحث شد اگر قیمت در بازارسرمایه نزدیک یا در همان قیمت پایانی روز قبل باز شد مشکلی برای اعتبار الگو به وجود نمی‌آید.

الگوهای برگشتی شکل ۵.۲۲ که دو الگوی ستاره دوجی عصرگاهی را به‌طور متوالی تشکیل داده‌اند، بسیار غیرمعمول هستند.

شمع‌های ۱ تا ۳، ستاره دوجی عصرگاهی را تشکیل دادند و سه شمع بعد یعنی ۴ تا ۶ نوع دیگری از ستاره دوجی عصرگاهی را به وجود آورده‌اند.

تحلیل تکنیکال شمعهای ژاپنی | شکل 21-5 نمودار هفتگی NYSE

شکل ۵.۲۱ نمودار هفتگی NYSE (ستاره دوجی عصرگاهی)

تحلیل تکنیکال شمع های ژاپنی | شکل 22-5 نمودار روزانه نقره
 
شکل ۵.۲۲ نمودار روزانه نقره دسامبر ۱۹۹۰ (ستاره دوجی عصرگاهی)

 

ادامه مطلب در : قدم نهم

قسمت قبل در : قدم هفتم

شروع این آموزش در : قدم اول