الگوهای بازگشتی دار آویز و چکش :

شکل ۴.۷ ‏مثالی عالی برای نمایش این است که چگونه دو شمع مشابه می توانند نزولی ( همانطور که در تاریخ سوم جولای الگوی دارآویز رخ داده است ) یا

صعودی ( همانطور که در ٢٣ ‏جولای الگوی چکش مشاهده می شود ) باشند.

در این مثال، الگوهای بازگشتی الگوی دارآویز و الگوی چکش بدنه های سیاه رنگی دارند که همانطور که اشاره شد، رنگ بدنه ها در الگوی بازگشتی اهمیت زیادی ندارند.

 

تحلیل تکنیکال در بازار مالی | شمع های ژاپنی الگوهای برگشتی

شکل ۴.۷ دارآویز و چکش

 

شکل ۴.۸ ‏حالت دیگری از این دو شمع را نشان می دهد.

دارآویز نزولی در اواسط آپریل به وقوع پیوسته که برای روند صعودی که با یک الگوی چکش در دوم آپریل آغاز شده است، اخطار پایانی به حساب می آید.

نوعی از الگوی دارآویز هم در اواسط ماه مارس رخ داده است که سایه پایینی آن بلند است ولی دوبرابر بدنه اصلی نیست.

اما سایر معیارها ( بدنه اصلی در محدوده بالایی روزانه و نبودن سایه بالایی ) را دارد.

این الگوی بازگشتی همچنین با کاهش قیمت پایانی در روز بعد، تایید شده است.

این شمع اگرچه یک الگوی دارآویز ایده آل نیست ولی اخطاری است برای اتمام روند صعودی که ماه بیش آغاز شده است.

قواعد نمودار شمعی، مانند سایر قواعد تحلیل تکنیکی، جنبه راهنمایی دارند و هرکز به معنای قطعیت وقوع یک رخداد نیستند.

 

تحلیل تکنیکال در بازار مالی | شمع های ژاپنی الگوهای برگشتی

تصویر ۴.۸نمودار روزانه شاخص صنایع داو

همانطور که قبلا گفته شد، وجود برخی شرایط، اهمیت  الگوی بازگشتی چکش و دارآویز را بالاتر می برند.

ولی همانطور که در الگوی دارآویز اواسط مارس نشان داده شده، حتما لازم نیست که سایه بلند پایینی دقیقا دوبرابر ارتفاع بدنه باشد تا اخطار بازگشتی صادر

شود.

هرچند اگر سایه پایینی بلند تر باشد، الگوی بازگشتی جذاب تر می شود.

‏شکل ۴.۹ ‏مجموعه ای از الگوهای بازگشتی چکش صعودی را که با شماره های ١ ‏تا ۴ ‏مشخمی شده اند، نمایش می دهد .

(شمع شماره دو به علت آنکه سایه بالایی آن خیلی کوچک است، الگوی چکش به حساب آمده است)

روند آتی این نمودار توسط اخطارهای خریدی که در اوایل سال ١٩٩٠ ‏صادر شده است، رقم می خورد.

در الگوی چکش ٣ ‏و ۴ قیمت از پایین ترین حد ماه جولای کمتر شده است و کف جدیدی بوجود آورده است. ولی روند نزولی دیگر ادامه نیافته است.

فروشنده ها ( کسانی که قصد خروج از وضعیت خرید داشته اند ) به اندازه کافی توپ و میدان را در اختیار داشته اند اما بعد، فرصت را از دست داده اند.

 

 

تحلیل تکنیکال در بازار مالی | شمع های ژاپنی الگوهای برگشتی

تصویر ۴.۹ نمودار هفتگی مس

‏ دو الگوی چکش صعودی ( شماره ٣ ‏و ۴ ‏) کنترل اوضاع را در اختیار گرفتند.

چکش ٣ ‏یک الگوی چکش ایده آل محسوب نمی شود زیرا که سایه پایینی آن دوبرابر اندازه بدنه اصلی نیست.

اگرچه این شمع، بیانگر شکست فروشندگان در ایجاد یک کف جدید است.

الگوی بازگشتی چکش هفته بعد، احتمال وقوع الگوی بازگشتی کف را تقویت کرده است.

‏در شکل ۴.۱۰ ‏چکش های ۱ و ٣ ‏ الگوهای بازگشتی  کف هستند.

چکش شماره ٢ ‏اخطار اتمام روند نزولی قبلی است، همانطور که روند از حالت نزولی به حالت خنثی تبدیل شده است.

چکش شماره ۴ ‏، کار نکرده است.

این الگوی چکش نکته مهمی را در مورد چکش ها ( و همینطور سایر  الگوهای بازگشتی  که من در موردشان بحث می کنم ) به ما خاطر نشان می کند.

اینکه آنها همواره باید با در نظر گرفتن روند غالب ارزیابی شوند.

با این تفکر، دوباره به الگوی چکش شماره ۴ ‏نگاه کنید.

روز قبل از پدید آمدن این الگوی چکش، بازار به شدت نزولی بوده است و یک شمع سیاه بی سر و بی کف ( بدون سایه) را پدید آورده است.

( یعنی قیمت باز شدن بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن کمترین قیمت بوده است ) این شمع قدرت زیاد روند نزولی را آشکار می سازد.

همچنین الگوی چکش شماره ۴ ‏سطح حمایت قبلی در ٢۴ ‏ژانویه را شکسته  است.

بررسی و مشاهده این فاکتورهای نزولی، ما را وادار می کند که احتیاط کنیم و قبل از انجام معامله بر اساس الگوی چکش شماره چهار، منتظر تایید و اطمینان

بیشتر بمانیم.

مثلا یک شمع سفید که قیمت پایانی بالاتر از الگوی بازگشتی چکش شماره ۴ ‏داشته باشد می تواند یک تایید خوب محسوب شود.

 

تحلیل تکنیکال در بازار مالی | شمع های ژاپنی الگوهای برگشتی

شکل ۴.۱۰ نمودار روزانه الوار ( چکشها )

 

شمعی ژاپنی در مقیاس های زمانی کوچکتر از روزانه نیز با احتساب قیمت باز و بسته شدن و بالاترین و پایین ترین قیمت ( ابتدایی، بالایی، پایینی و پایانی)،

قابل رسم هستند.

( شکل ۴.۱۱ ‏را مشاهده کنید ) برای مثال، با در نظر گرفتن قیمت باز و بسته شدن برای نمودار یک ساعته می توان بدنه اصلی و با کمک بیشترین و کمترین

قیمت آن ساعت می توان سایه های بالایی و پایینی را ترسیم کرد.

با دقت در این نمودار، بیننده می تواند در اولین ساعت روز یازدهم آوریل، چکشی را مشاهده کند.

این الگوی چکش مانند چکش شماره چهار در شکل ۴.۱۰ ‏با حفره ای پایین تر(فاصله) از شمع قبلی به ‏وجود آمده است.

ولی شمع بعدی دارای رنگ سفید و قیمت نهایی بالاتر از الگوی بازگشتی چکش است. این اخطار، وقوع کف و توقف روند نزولی را تایید می کند.

 

تحلیل تکنیکال در بازار مالی | شمع های ژاپنی الگوهای برگشتی

شکل ۴.۱۱ نمودار میان روز روغن ناخالص – ( چکش )

 

با وجود آنکه شمع دوم روز دوازدهم آوریل شکل و شمایلی شبیه به الگوی چکش دارد ولی نمی توانیم آن را به عنوان یک چکش در نظر بگیریم.

چکش، یک الگوهای بازگشتی از کف است. یکی از نکته های مهم در تحلیل چکش این است که روند قبل از پیدایش الگوی چکش باید روند نزولی باشد که با ظهور

چکش این روند بازگشت کند.

همچنین این شمع نمی تواند یک الگوی دارآویز باشد، زیرا دارآویز علاوه بر اینکه باید در یک روند صعودی به وجود بیاید، باید در محدوده قیمت بالایی تشکیل شود.

در مورد این شکل، اگر این شمع در محدوده بالاترین قیمت شمع سیاه قبلی پدید می آمد، موظف بودیم آن را به عنوان الگوی دارآویز شناسایی کنیم ولی در اینجا

نه تنها این شمع در محدوده بالاترین قیمت نیست، بلکه بیشتر به پایین ترین قیمت نزدیک است.

شکل ۴.۱۲ ‏چکشی را نشان می دهد که در اویل ماه آوریل موفق به پایان دادن به روند نزولی که از ماه قبل آغاز شده بود، شده است.

بلند بودن سایه پایینی و نبودن سایه بالایی از این چکش، یک چکش کلاسیک پدید آورده است.

 

تحلیل تکنیکال در بازار مالی | شمع های ژاپنی الگوهای برگشتی

تصویر ۴.۱۲ نمودار روزانه نیکی

 

شکل ۴.۱۳  ‏یک الگوی دارآویز کلاسیک را به نمایش گذاشته است.

در روز ظهور این الگوی دارآویز حفره ای صعودی مشاهده می شود که سقفی جدید را پدید آورده است.

در روز بعد بازار حفره ای رو به پایین داشته است و در عمل، افرادی که در قیمت باز شدن یا بسته شدن دارآویز خرید کرده اند در معامله خود با ضرر مواجه

شده و در اصطلاح  به دار آویخته شده اند.

 

تحلیل تکنیکال در بازار مالی | شمع های ژاپنی الگوهای برگشتی

تصویر ۴.۱۳ نمودار روزانه نقره – می ۱۹۹۰

 

در شکل ۴.۱۴ ‏یک رالی صعودی را مشاهده می کنیم که از اوایل فوریه آغاز شده است و با ظهور دو دارآویز پیاپی به پایان رسیده است.

در این شکل تایید نزول را بلافاصله بعد از پیدایش الگوی دارآویز مشاهده می کنیم.

یکی از دلایلی که می تواند به تایید اتمام روند صعودی کمک کند، این است که قیمت باز شدن (ابتدایی) روز بعد، پایین تر از بدنه اصلی الگوی دارآویز باشد.

توجه داشته باشید که در روز بعد از ظهور اولین دارآویز، بازار در قیمتی بالاتر از بدنه اصلی باز شده است.

و روز بعد از الگوی دارآویز دوم است که قیمت زیر بدنه اصلی باز شده است و تاییدی برای اتمام روند نزولی است.

 

تحلیل تکنیکال در بازار مالی | شمع های ژاپنی الگوهای برگشتی

تصویر ۴.۱۴ نمودار روزانه کاکائو – می ۱۹۹۰

 

در شکل ۴.۱۵ ‏بعد از الگوی بازگشتی دارآویز یک شمع با بدنه اصلی سیاه مشاهده می شود که قیمت پایانی یا بسته شدن آن، پایین تر از دارآویز است.

این نمودار می تواند نمونه دیگری از تایید بر اتمام روند صعودی باشد.

شمع های ١ ‏و ٢ ‏و ٣ ‏مجموعه متوالی از دارآویز هستند.

عدم پیدایش گواهی بعد از شمع ١ ‏و ٢ ‏این مطلب را می رساند که روند صعودی قدرتمند است.

 

تحلیل تکنیکال در بازار مالی | شمع های ژاپنی الگوهای برگشتی

تصویر ۴.۱۵ نمودار هفتگی دلار 

 

‏دارآویز شماره ٣ ‏را مشاهده کنید. شمع سیاه رنگی که در روز بعد پدید آمده است، تایید قطعی الگوی دارآویز است.

هرچند قیمت باز شدن بازار در این شمع حدودا همان قیمت الگوی دارآویز است ولی به علت قیمت نهایی و بسته شدن،

دارآویز تایید می شود و شخصی که در روز الگوی دارآویز خرید انجام داده است، معامله خود را با ضرر پایان خواهد داد و در حقیقت ” به دار ”  آویخته می شود.

‏شکل ۴.۱۶ ‏روند صعودی شدیدی را در بازار از اواخر سال ۱۹۸۹ تا اوایل سال ۱۹۹۰ نشان می دهد جایی را که روند صعودی متوقف شده است نگاه کنید.

این روند با ظهور دارآویزی در سومین هفته از سال ۱۹۹۰ به پایان رسیده است.

این نمودار همانطور که در ابتدای بحث اشاره کردیم، یادآوری می کند که با ظهور  الگوهای بازگشتی  روند قبلی قطعا بازگشت نمی کند.

الگوی بازگشتی به معنی اتمام روند قبلی است و نه چرخشی کامل .

این دقیقا اتفاقی است که در این نمودار رخ داده است. بعد از پیدایش الگوی دارآویز، روند صعودی قبلی خاتمه یافته است و روند حاشیه یا خنثی جدیدی، جایگزین

آن شده است.

الگوی دارآویز دیگری در جولای مشاهده می شود. دراین زمان قیمت ها خیلی سریع از حالت صعودی به نزولی تبدیل شده اند.

ولی همواره در خاطر داشته باشید که این سناریو همیشه با این قدرت رخ نمی دهد.

 

تحلیل تکنیکال در بازار مالی | شمع های ژاپنی الگوهای برگشتی

تصویر ۴.۱۶ نمودار هفتگی کنسانتره پرتغال

 

شکل ۴.۱۷ ‏یک دارآویز کلاسیک را در ماه می نشان می دهد.

در این الگوی دارآویز بدنه اصلی خیلی کوچک است، سایه بالایی نداریم و سایه پایینی هم بلند است.

شمع سیاه ‏رنگ روز بعد تاییدی برای الگوی دارآویز و اخطاری برای فروش خریدهای قبلی است. (به الگوی چکش صعودی در اوایل آپریل توجه کنید.)

 

تحلیل تکنیکال در بازار مالی | شمع های ژاپنی الگوهای برگشتی

تصویر ۴.۱۷  نمودار روزانه آمریکن ایرلاین

 

ادامه مطلب در : قدم ۵

قسمت قبل در : قدم ۳

شروع این آموزش در : قدم ۱