آموزش متاتریدر 4 | برای چه کسانی است و درباره چيست ؟

مقاله آموزش متاتریدر برای چه کسانی است و درباره چیست؟

اﻓﺮادی وﺟﻮد دارﻧﺪﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ” متاتریدر ”ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻳﻚ ﺷﺐ ﺛﺮوت ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ را از آن ﺧﻮد ﻛﻨﻨﺪ.

اﻳﻦ مقاله ﺑﺮای اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد ﻧﻴﺴﺖ! ﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ مقاله وﻋﺪه ﭘﻮﻟﺪارﺷﺪن در ﻳﻚ ﺷﺐ را ﻧﻤﻲ دﻫﻴﻢ.

ﻣﺎﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﻢ ،درواﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﻛﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻫﻴﺠﺎن زده ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ وارد ﺑﺎزار ﺧﺮﻳﺪ وﻓﺮوش ارز ﻧﺸﻮﻧﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﺎد ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﺮم اﻓﺰارﺗﺠﺎری”ﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر” اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻛﻤﻚ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ روش ﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻳﻦ مقاله ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و واﺿﺢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺻﻠﻲ و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از”ﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر” را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ مقاله را ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ.

اﻳﻦ مقاله ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺑﺘﺪای مقاله ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد وﺳﭙﺲ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﺮای اﻧﻜﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺠﺎری ﺗﺎن در ﺑﺎزار ارز (ﻓﺎرﻛﺲ) ﺑﺮﺳﻴﺪ ﻟﺰوﻣﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ در اﺳﺘﻔﺎده”ﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر”ﻳﻚ ﺧﺒﺮه و ﻳﺎ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در آن ﻫﺪف را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ درک ﻛﻨﻴﺪ: ”رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎ اﻣﻨﻴﺖ. ”

ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﭘﺎ دارد ﻣﻲ داﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺪال ﮔﺎز را ﻓﺸﺎر دﻫﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ.

از ﻃﺮف دﻳﮕﺮﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ راﻧﻨﺪه ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻟﺰوﻣﻲ ﻧﺪارد از ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﻛﺮد ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻮﺗﻮر اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ راﻧﻨﺪﮔﻲ و ﺗﺠﺎرت در ﻓﺎرﻛﺲ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪ ای را در راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺧﻮد را از ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻓﺎرﻛﺲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ اﺻﻮل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮی را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ در اﻃﺮاﻓﺘﺎن ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﺬرد ، ﺧﻮاه آﻧﭽﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد ﺧﻮاه آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﻗﺘﺼﺎدﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﺬرد.

ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻛﺮدن ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻬﺎرت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻤﺎ را ﻳﻚ راﻧﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در راﻧﻨﺪﮔﻲ و ”ﻓﺎرﻛﺲ” اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺎﺷﻴﺪ، اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ، ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮﻳﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

اﻳﻦ مقاله ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ”ﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر” ﻣﻲ دﻫﺪ، ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ راﻧﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ درﺳﺘﻲ در ﺟﻬﺖ ﺳﻮدآوری ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻳﺪ.

ﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ اﻳﻦ مقاله را ” متاتریدر  ﺑﺮای اﺑﻠﻪ ﻫﺎ” ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ وﻟﻲ ﻣﺎ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻠﻪ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ .

ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ دردوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ آرزو دارﻳﻢ ﻛﻪ راﻫﻲ آﺳﺎن ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻳﻦ مقاله روش آﺳﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ”ﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر” اﺳﺖ.


فصل اول: شروع کار

ﺑﺮای ﺧﻮد ﻳﻚ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی درﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ و ﺑﺮای ﻟﺤﻈﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﭼﻴﺰ ﺟﺪﻳﺪی ﻧﻴﺴﺖ و ﻛﺎﻣﻼ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﻢ! ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از مقاله ﻣﺎ اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮی از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮﻣﻲ دارﻳﻢ.

ﻧﺮم اﻓﺰار ”ﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر” را ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﺪ و ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ.

ﻫﺪف: ﺗﺠﺎرت در ﻓﺎرﻛﺲ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار Fibo Group.

ﺑﺮای راﺣﺘﻲ ﻛﺎر از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ”ﻧﺮم اﻓﺰارﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر” را ”ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎری” ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﻢ.

اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺠﺎری ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻮر ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ارزﻫﺎ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎری ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و اﺟﺰا ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد در ﻓﻬﻢ ﺑﺎزار، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

” متاتریدر ” ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ:

  • ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش را ﺑﺮاﺣﺘﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
  • آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺮﺧﻬﺎ و اﺧﺒﺎر را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه و در ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﺪ.
  • ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزﺧﻮد و ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر را ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
  • ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ را ﺑﺮاﺣﺘﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
  • ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻛﺴﭙﺮت ( ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ )، اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎی دﻟﺨﻮاه و… ﺑﭙﺮدازﻳﺪ.
  • اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺧﻮد را اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﻴﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

در ﻧﮕﺎه اول ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ اﻳﻨﻄﻮر اﺣﺴﺎس ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﻘﺪر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ و در ﻣﻨﻮﻫﺎ و ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻳﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ …. ﻫﻨﻮز ﺑﺴﻴﺎرﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی وﺟﻮد دارد.

اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﺗﻤﺎم اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻧﺮا ﻣﻲ داﻧﻴﺪ.

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺻﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮدارﻳﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی وﺟﻮد دارد.

ﻧﺮم اﻓﺰار ”ﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر” ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺗﺤﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی وﻳﻨﺪوز Xp/Vista/2003/7 ﻛﺎر ﻛﻨﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﻪ روز ﻛﻨﺪ.

 

١.١. ذخیره و نصب نرم افزار “متاتریدر”

ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺑﻬﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ! ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﺑﺘﺪا ﻓﺎﻳﻞ ﻧﺮم اﻓﺰار را از ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺎرﮔﺰار ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﺮای اﻳﻨﻜﺎر ﻧﻴﺎزی ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺑﺮاﺣﺘﻲ آدرس ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اداﻣﻪ دﻫﻴﺪﻣﺎﻧﻨﺪ( ﺗﺼﻮﻳﺮ١.١) اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻗﺪری آﺳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ آن

را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻛﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻄﻮرﺧﻮدﻛﺎراﺟﺮای ﺷﻮد.

 

Fibo Group
                     ١.١. نصب نرم افزار

ﻧﻜﺘﻪ:

اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎﭼﻨﺪ ﺣﺴﺎب در متاتریدر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎری را در آدرس ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ.

در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ و ﻓﻘﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﺑﺘﺪای اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب

ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

٢.١. اجرای ترمینال تجاری

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ (اﻳﻜﻦ) ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎری روی ﺻﻔﺤﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ از ﻧﺼﺐ ﻛﺎﻣﻞ”ﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر” اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺮا ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ و از ﻣﻨﻮی “Start“ دوﺑﺎره آﻧﺮا اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﻜﺘﻪ:

ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎری را از ﻳﻚ ﭘﻮﺷﻪ دوﺑﺎر اﺟﺮا ﻧﻜﻨﻴﺪ.

اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻧﺮم اﻓﺰاری را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ اﺑﺘﺪا آﻧﺮا ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در آدرﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ.

 

٣.١. افتتاح حساب در متاتریدر

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع ﻛﺎراﻳﻲ، ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﺣﺴﺎب ﻫﺎ را در آن ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻧﻮاع ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی (ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ) و ﺣﺴﺎب ﻫﺎی واﻗﻌﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.

ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از اﺳﻤﺶ ﭘﻴﺪاﺳﺖ، ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی دارﻧﺪ.

ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎت و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺣﺴﺎب واﻗﻌﻲ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﮔﺬارد.

در متاتریدر ﻛﺎرﻛﺮد ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻛﺎﻣﻼﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮد ﺣﺴﺎب ﻫﺎی واﻗﻌﻲ اﺳﺖ.

ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﺣﺴﺎب ﻣﺠﺎزی و واﻗﻌﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﺳﺖ.

(اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺠﺰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﻛﺮدن و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺻﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.)

ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﭙﺮدازﻳﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺸﺪار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﺠﺎرت در ﻓﺎرﻛﺲ ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺳﺎده ﺗﺮ و آﺳﺎن ﺗﺮ از آﻧﭽﻪ در واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻدر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﺳﻮدﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ وﻟﻲ از ﺿﺮرﻫﺎی ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ اﻳﻦ ﺳﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻴﺠﺎن و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ وﻗﺖ ﺻﺮف ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺿﺮردادن اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺘﺎق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .

ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب واﻗﻌﻲ ﺑﭙﺮدازﻳﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻛﻨﻴﺪ.

در اﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮی ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻟﺤﻈﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﻬﺎم ﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺟﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

افتتاح حساب مجازی

ﺑﺮای اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﻣﺠﺎزی از ﻣﻨﻮی “File“ ﮔﺰﻳﻨﻪ “Open an Account“ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ، ﻳﺎ ﻫﻤﻴﻦ دﺳﺘﻮر را از ﭘﻨﺠﺮه“Navigator“ از روی ﮔﺰﻳﻨﻪ“Accounts“ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ .

ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار متاتریدر ، از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﻣﺠﺎزی را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و ﻛﺎر را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ .(ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢.١)

 

افتتاح حساب
                       ٢.١. افتتاح حساب مجازی

از ﻛﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺧﻮد ( ﻧﺎم ﻛﺎﻣﻞ ،آدرس، ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ )و اﻟﺒﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب (ﻧﻮع ارز ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺴﺎب، ﻧﺴﺒﺖ اﻫﺮﻣﻲ (Leverage) ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ) را وارد ﻛﻨﻨﺪ.

اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در متاتریدر ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺰار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﻛﺎرﮔﺰار ﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ

ﻛﻨﻨﺪ.

در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﺪ ﻋﻀﻮ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﮔﺰار ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﻳﺪ.

ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از ﺳﺮورﻫﺎ((Server را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻳﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮور آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺎﺧﻴﺮ را دارد(.(Ping (ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣.١)

سرور متاتریدر
تصویر ٣.١.  انتخاب یک سرور برای معامات

ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﺗﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد.

Login :ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب

Password: رﻣﺰ ﻋﺒﻮر

Investors Password : رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار، اﻳﻦ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻓﻘﻂ اﻣﻜﺎن دﻳﺪن ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ را ﻣﻲ دﻫﺪ.

(وﻟﻲ اﺟﺎزه ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻓﺮوﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.) (ﺗﺼﻮﻳﺮ۴.١)

 

                              تصویر۴.١.  تاییدیه افتتاح

ﭘﺲ از اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎ در ﭘﻨﺠﺮه“Navigator“ زﻳﺮ ﻣﻨﻮی “Accounts“ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﺪ.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮدﻟﻴﻠﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﺒﻮدﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺰار ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و آن ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺗﺎ ﻧﺼﺐ ﻛﺎﻣﻞ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

افتتاح حساب واقعی

ﺣﺴﺎب ﻫﺎی واﻗﻌﻲ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎری ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرﮔﺰار ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻫﺎی آﻧﻬﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ، اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ در ﭘﻨﺠﺮه “Navigator“ زﻳﺮ ﻣﻨﻮی “Accounts“ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﺒﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﺴﺎب راوارد ﻛﻨﻴﺪ.

 

۴.١. وارد کردن مشخصات حساب در متاتریدر

ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن در متاتریدر ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﺴﺎب را در ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎری واردﻛﻨﻴﺪ.

اﻳـﻦ ﻛﺎر ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد.

دو ﻧﻮع دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب وﺟﻮد دارد.

ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد و دوﻣﻲ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬار.

ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰ ﻋﺒﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب را دارﻳﺪ.

در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ رﻣﺰ ﻋﺒـﻮر ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬار دارای اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻤﺘﺮی اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻮع دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﻧﻤﻲ دﻫﺪ.

ﺑﺮای وارد ﻛـﺮدن اﻃﻼﻋـﺎت ﺣﺴﺎب ازﻣﻨﻮی “File“ ﮔﺰﻳﻨﻪ “Login“ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر( ﻳﺎرﻣﺰ ﻋﺒـﻮر ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار)را وارد ﻛﻨﻴﺪ.

ﺳﭙﺲ ﺳﺮور ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب و دﻛﻤﻪ“Login “ را ﺑﺰﻧﻴﺪ.

 ﻧﻜﺘﻪ:

ﮔﺰﻳﻨﻪ Save account information در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻛﺎرﮔﺰارﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد.

ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﻃﻼﻋﺎت آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻛﻪ وارد ﻛﺮدﻳﺪ و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻄﻮر ﺳﺎده ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد و دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎری را اﺟﺮا ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده

ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ورود ﻣﺠﺪد رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻧﻴﺴﺖ.

ﮔﺰﻳﻨﻪ Keep “ “personal setting and dated startup ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ و ﻓﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺪارد.

اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﭘﻨﺠﺮه “Options“ ﺑﺨﺶ “Server“ ﻣﻮﺟﻮداﺳﺖ.

 

ادامه مطلب در قسمت دوم