آموزش متاتریدر 4 | برای چه کسانی است و درباره چيست ؟

مقاله آموزش متاتریدر برای چه کسانی است و درباره چيست؟

اﻓﺮادي وﺟﻮد دارﻧﺪﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ” متاتریدر ”ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻳﻚ ﺷﺐ ﺛﺮوت ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ را از آن ﺧﻮد ﻛﻨﻨﺪ.

اﻳﻦ مقاله ﺑﺮاي اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد ﻧﻴﺴﺖ! ﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ مقاله وﻋﺪه ﭘﻮﻟﺪارﺷﺪن در ﻳﻚ ﺷﺐ را ﻧﻤﻲ دﻫﻴﻢ.

ﻣﺎﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﻢ ،درواﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﻛﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻫﻴﺠﺎن زده ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ وارد ﺑﺎزار ﺧﺮﻳﺪ وﻓﺮوش ارز ﻧﺸﻮﻧﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﺎد ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﺮم اﻓﺰارﺗﺠﺎري”ﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر” اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻛﻤﻚ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ روش ﻫﺎي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻳﻦ مقاله ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و واﺿﺢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺻﻠﻲ و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از”ﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر” را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ مقاله را ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ.

اﻳﻦ مقاله ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺑﺘﺪاي مقاله ﺑﺮاي ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد وﺳﭙﺲ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﺮاي اﻧﻜﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺠﺎري ﺗﺎن در ﺑﺎزار ارز (ﻓﺎرﻛﺲ) ﺑﺮﺳﻴﺪ ﻟﺰوﻣﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ در اﺳﺘﻔﺎده”ﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر”ﻳﻚ ﺧﺒﺮه و ﻳﺎ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در آن ﻫﺪف را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ درك ﻛﻨﻴﺪ: ”رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎ اﻣﻨﻴﺖ. ”

ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﭘﺎ دارد ﻣﻲ داﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺪال ﮔﺎز را ﻓﺸﺎر دﻫﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ.

از ﻃﺮف دﻳﮕﺮﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ راﻧﻨﺪه ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻟﺰوﻣﻲ ﻧﺪارد از ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﻛﺮد ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻮﺗﻮر اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ راﻧﻨﺪﮔﻲ و ﺗﺠﺎرت در ﻓﺎرﻛﺲ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ اي را در راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺧﻮد را از ﻧﻘﻄﻪ اي ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اي دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ.

ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻓﺎرﻛﺲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ اﺻﻮل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮي را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ در اﻃﺮاﻓﺘﺎن ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﺬرد ، ﺧﻮاه آﻧﭽﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد ﺧﻮاه آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﻗﺘﺼﺎدﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﺬرد.

ﺑﺮاي راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻛﺮدن ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻬﺎرت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻤﺎ را ﻳﻚ راﻧﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪ اي ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در راﻧﻨﺪﮔﻲ و ”ﻓﺎرﻛﺲ” اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺎﺷﻴﺪ، اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ، ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮﻳﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

اﻳﻦ مقاله ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ”ﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر” ﻣﻲ دﻫﺪ، ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ راﻧﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ درﺳﺘﻲ در ﺟﻬﺖ ﺳﻮدآوري ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻳﺪ.

ﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ اﻳﻦ مقاله را ” متاتریدر  ﺑﺮاي اﺑﻠﻪ ﻫﺎ” ﺑﻨﺎﻣﻴﻢ وﻟﻲ ﻣﺎ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻠﻪ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ .

ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ دردوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ آرزو دارﻳﻢ ﻛﻪ راﻫﻲ آﺳﺎن ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻳﻦ مقاله روش آﺳﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ”ﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر” اﺳﺖ.


فصل اول: شروع کار

ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻳﻚ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎي درﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ و ﺑﺮاي ﻟﺤﻈﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﭼﻴﺰ ﺟﺪﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ و ﻛﺎﻣﻼ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﻢ! ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از مقاله ﻣﺎ اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮي از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮﻣﻲ دارﻳﻢ.

ﻧﺮم اﻓﺰار ”ﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر” را ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﺪ و ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ.

ﻫﺪف: ﺗﺠﺎرت در ﻓﺎرﻛﺲ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار Fibo Group.

ﺑﺮاي راﺣﺘﻲ ﻛﺎر از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ”ﻧﺮم اﻓﺰارﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر” را ”ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎري” ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﻢ.

اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺠﺎري ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻮر ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ارزﻫﺎ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎري ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و اﺟﺰا ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد در ﻓﻬﻢ ﺑﺎزار، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

” متاتریدر ” ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ:

  • ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش را ﺑﺮاﺣﺘﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
  • آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺮﺧﻬﺎ و اﺧﺒﺎر را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه و در ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﺪ.
  • ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزﺧﻮد و ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر را ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
  • ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ را ﺑﺮاﺣﺘﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
  • ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻛﺴﭙﺮت ( ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ )، اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎي دﻟﺨﻮاه و… ﺑﭙﺮدازﻳﺪ.
  • اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺧﻮد را اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﻴﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

در ﻧﮕﺎه اول ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ اﻳﻨﻄﻮر اﺣﺴﺎس ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﻘﺪر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ و در ﻣﻨﻮﻫﺎ و ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻳﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ …. ﻫﻨﻮز ﺑﺴﻴﺎرﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي وﺟﻮد دارد.

اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﺗﻤﺎم اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻧﺮا ﻣﻲ داﻧﻴﺪ.

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺻﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮدارﻳﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي وﺟﻮد دارد.

ﻧﺮم اﻓﺰار ”ﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر” ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺗﺤﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي وﻳﻨﺪوز Xp/Vista/2003/7 ﻛﺎر ﻛﻨﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﻪ روز ﻛﻨﺪ.

 

١.١. ذخيره و نصب نرم افزار “متاتريدر”

ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺑﻬﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ! ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ اﺑﺘﺪا ﻓﺎﻳﻞ ﻧﺮم اﻓﺰار را از ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺎرﮔﺰار ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﻧﻴﺎزي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺑﺮاﺣﺘﻲ آدرس ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اداﻣﻪ دﻫﻴﺪﻣﺎﻧﻨﺪ( ﺗﺼﻮﻳﺮ١.١) اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻗﺪري آﺳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ آن

را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻛﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻄﻮرﺧﻮدﻛﺎراﺟﺮاي ﺷﻮد.

 

Fibo Group
                     ١.١. نصب نرم افزار

ﻧﻜﺘﻪ:

اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎﭼﻨﺪ ﺣﺴﺎب در متاتریدر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎري را در آدرس ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ.

در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ و ﻓﻘﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﺑﺘﺪاي اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب

ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

٢.١. اجرای ترمينال تجاری

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ (اﻳﻜﻦ) ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎري روي ﺻﻔﺤﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ از ﻧﺼﺐ ﻛﺎﻣﻞ”ﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر” اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺮا ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ و از ﻣﻨﻮي “Start“ دوﺑﺎره آﻧﺮا اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﻜﺘﻪ:

ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎري را از ﻳﻚ ﭘﻮﺷﻪ دوﺑﺎر اﺟﺮا ﻧﻜﻨﻴﺪ.

اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻧﺮم اﻓﺰاري را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ اﺑﺘﺪا آﻧﺮا ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در آدرﺳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ.

 

٣.١. افتتاح حساب در متاتریدر

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع ﻛﺎراﻳﻲ، ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﺣﺴﺎب ﻫﺎ را در آن ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻧﻮاع ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي (ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ) و ﺣﺴﺎب ﻫﺎي واﻗﻌﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.

ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از اﺳﻤﺶ ﭘﻴﺪاﺳﺖ، ﺑﺮاي اﻓﺮادي اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي دارﻧﺪ.

ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎت و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺣﺴﺎب واﻗﻌﻲ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﮔﺬارد.

در متاتریدر ﻛﺎرﻛﺮد ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﻛﺎﻣﻼﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮد ﺣﺴﺎب ﻫﺎي واﻗﻌﻲ اﺳﺖ.

ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﺣﺴﺎب ﻣﺠﺎزي و واﻗﻌﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﺳﺖ.

(اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺠﺰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺴﺖ ﻛﺮدن و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺻﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.)

ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﭙﺮدازﻳﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺸﺪار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﺠﺎرت در ﻓﺎرﻛﺲ ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﺳﺎده ﺗﺮ و آﺳﺎن ﺗﺮ از آﻧﭽﻪ در واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻدر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﺳﻮدﻫﺎي ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ وﻟﻲ از ﺿﺮرﻫﺎي ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ اﻳﻦ ﺳﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻴﺠﺎن و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ وﻗﺖ ﺻﺮف ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺿﺮردادن اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺘﺎق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .

ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب واﻗﻌﻲ ﺑﭙﺮدازﻳﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﻨﻴﺪ.

در اﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻟﺤﻈﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﻬﺎم ﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺟﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

افتتاح حساب مجازی

ﺑﺮاي اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﻣﺠﺎزي از ﻣﻨﻮي “File“ ﮔﺰﻳﻨﻪ “Open an Account“ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ، ﻳﺎ ﻫﻤﻴﻦ دﺳﺘﻮر را از ﭘﻨﺠﺮه“Navigator“ از روي ﮔﺰﻳﻨﻪ“Accounts“ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ .

ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار متاتریدر ، از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﻣﺠﺎزي را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و ﻛﺎر را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ .(ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢.١)

 

افتتاح حساب
                       ٢.١. افتتاح حساب مجازی

از ﻛﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺧﻮد ( ﻧﺎم ﻛﺎﻣﻞ ،آدرس، ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ )و اﻟﺒﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب (ﻧﻮع ارز ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺴﺎب، ﻧﺴﺒﺖ اﻫﺮﻣﻲ (Leverage) ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ) را وارد ﻛﻨﻨﺪ.

اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در متاتریدر ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺰار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﻛﺎرﮔﺰار ﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ

ﻛﻨﻨﺪ.

در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﺪ ﻋﻀﻮ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﮔﺰار ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﻳﺪ.

ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از ﺳﺮورﻫﺎ((Server را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻳﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮور آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺎﺧﻴﺮ را دارد(.(Ping (ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣.١)

سرور متاتریدر
تصوير ٣.١.  انتخاب يك سرور برای معامات

ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﺗﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد.

Login :ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب

Password: رﻣﺰ ﻋﺒﻮر

Investors Password : رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار، اﻳﻦ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻓﻘﻂ اﻣﻜﺎن دﻳﺪن ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ را ﻣﻲ دﻫﺪ.

(وﻟﻲ اﺟﺎزه ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻓﺮوﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.) (ﺗﺼﻮﻳﺮ٤.١)

 

                              تصوير٤.١.  تاييديه افتتاح

ﭘﺲ از اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎ در ﭘﻨﺠﺮه“Navigator“ زﻳﺮ ﻣﻨﻮي “Accounts“ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﺪ.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮدﻟﻴﻠﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﺒﻮدﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺰار ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و آن ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺗﺎ ﻧﺼﺐ ﻛﺎﻣﻞ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

افتتاح حساب واقعی

ﺣﺴﺎب ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎري ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرﮔﺰار ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻫﺎي آﻧﻬﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ، اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ در ﭘﻨﺠﺮه “Navigator“ زﻳﺮ ﻣﻨﻮي “Accounts“ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﺒﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﺴﺎب راوارد ﻛﻨﻴﺪ.

 

٤.١. وارد کردن مشخصات حساب در متاتریدر

ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن در متاتریدر ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﺴﺎب را در ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎري واردﻛﻨﻴﺪ.

اﻳـﻦ ﻛﺎر ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد.

دو ﻧﻮع دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب وﺟﻮد دارد.

ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد و دوﻣﻲ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬار.

ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰ ﻋﺒﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب را دارﻳﺪ.

در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ رﻣﺰ ﻋﺒـﻮر ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬار داراي اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻤﺘﺮي اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻮع دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﻧﻤﻲ دﻫﺪ.

ﺑﺮاي وارد ﻛـﺮدن اﻃﻼﻋـﺎت ﺣﺴﺎب ازﻣﻨﻮي “File“ ﮔﺰﻳﻨﻪ “Login“ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر( ﻳﺎرﻣﺰ ﻋﺒـﻮر ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار)را وارد ﻛﻨﻴﺪ.

ﺳﭙﺲ ﺳﺮور ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب و دﻛﻤﻪ“Login “ را ﺑﺰﻧﻴﺪ.

 ﻧﻜﺘﻪ:

ﮔﺰﻳﻨﻪ Save account information در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺰارﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد.

ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﻃﻼﻋﺎت آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻛﻪ وارد ﻛﺮدﻳﺪ و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻄﻮر ﺳﺎده ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد و دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎري را اﺟﺮا ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده

ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ورود ﻣﺠﺪد رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻧﻴﺴﺖ.

ﮔﺰﻳﻨﻪ Keep “ “personal setting and dated startup ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ و ﻓﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺪارد.

اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﭘﻨﺠﺮه “Options“ ﺑﺨﺶ “Server“ ﻣﻮﺟﻮداﺳﺖ.

 

ادامه مطلب در قسمت دوم