نوار ابزارها – Tool Bars

 

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در متاتریدر ﭼﻬﺎر ﻧﻮار اﺑﺰار وﺟﻮد دارد.در اﻳﻦ ﻧﻮار اﺑﺰارﻫﺎ دﺳﺘﻮرات ﭘﺎﻳﻪ ای ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎری ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻮر اﺑﺰارﻫﺎ، زﻳﺮ ﻣﻨﻮ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﻣﻲ آﻳﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎرﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ آن ﻫﺎ وﺟﻮد دارد.

ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻮار اﺑﺰارﻫﺎ از ﻣﻨﻮی  “View-Toolbars“  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. ﺗﻤﺎم ﻧﻮار اﺑﺰارﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب دﺳﺘﻮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺤﻞ ﻫﺮ ﻛﺪام را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ. ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت روی ﻧﻮار اﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ و  Customize… را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻧﻜﺘﻪ:

ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮرات ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮار اﺑﺰار در ﻣﻨﻮﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ. ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮرات در ﻧﻮار اﺑﺰار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻮار اﺑﺰار اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ( Standard ) : دﺳﺘﻮرات ﻛﻠﻲ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎری

ﻧﻮار اﺑﺰار ﻧﻤﻮدارﻫﺎ  ( Charts ) : دﺳﺘﻮرات ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮدارﻫﺎ.

ﻧﻮار اﺑﺰار ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ( Line studies ) : دﺳﺘﻮرات ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ (ﺧﻄﻮط، علامت ها و ﻣﺘﻦ )

ﻧﻮار اﺑﺰار زﻣﺎن (Periodicity) : دﺳﺘﻮرات ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ (Time Frame)

در اﺑﺘﺪا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮی ( Icon ) ﻛﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺑﺰار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻤﻲ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﭙﺮدن ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ وﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

 

نوار ابزار استاندارد

دﺳﺘﻮرات ﻛﻠﻲ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎری در اﻳﻦ ﻧﻮار اﺑﺰار ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. (ﺗﺼﻮﻳﺮ ٩.٢)

وبسایت بازار مالی | آموزش متاتریدر- تصویر 9.2 نوار ابزار استاندارد
تصویر ۹.۲ – نوار ابزار استاندارد

ﺑﺮای اﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮی در زیر آورده ﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن و ﻛﺎرﻛﺮدن ﺑﺎ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎری ﺷﻤﺎ می ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ راحتی آنها را ﺑﻪ ﻳﺎد آورﻳﺪ.

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون2-1 ـ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد و ﻳﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﭘﻨﺠﺮه ﻧﻤﻮدار ﺟﺪﻳﺪ.

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون2.3 ـ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ ( Profile )

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون2.4 ـ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮدن ﭘﻨﺠﺮه Market watch

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون2.4.1 ـ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮدن Data window

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون2.5 ـ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮدن ﭘﻨﺠﺮه Navigator

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 2.6 ـ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮدن ﭘﻨﺠﺮه Terminal

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 2.7 ـ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮدن ﭘﻨﺠﺮه Strategy tester

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 2.8 ـ دﺳﺘﻮر ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻓﺮوش ﺟﺪﻳﺪ

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 2.9 ـ اﺟﺮا وﻳﺮاﺷﮕﺮ ﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 2.10 ـ ﻓﻌﺎل ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن اﻛﺴﭙﺮت

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 2.11 ـ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﭘﻨﺠﺮه ” Options ” ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 2.12ـ ﻓﻌﺎل ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ ( Full Screen )

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 2.13 ـ ﭼﺎپ ﻧﻤﻮدار

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 2.14 ـ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺮای ﭼﺎپ

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 2.15 ـ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ ﺗﺮ و ﺑﺎ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ( Help )

 

نوار ابزار نمودار Charts toolbar

دﺳﺘﻮرات ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ در اﻳﻦ ﻧﻮار اﺑﺰار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.  (ﺗﺼﻮﻳﺮ ۲.۱۰ )

وب سیات بازار مالی | آموزش متاتریدر- تصویر 10.2 نوار ابزار نودار ها

تصویر  ١٠.٢  نوار ابزار نمودارها

 

اﻳﻦ ﻧﻮار اﺑﺰار ﺷﺎﻣﻞ:

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 10.2 – ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﻠﻪ ای ﻧﻤﻮدار

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 10.3 – ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﻤﻌﻲ ﻧﻤﻮدار

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 10.4 – ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻄﻲ ﻧﻤﻮدار

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 10.5 – ﺑﺰرگ ﻧﻤﻮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ (Zoom in)

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 10.6 – ﻛﻮچک ﻧﻤﻮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ (Zoom Out)

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 10.7 – ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮدﻛﺎر ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﺷﻤﻊ

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 10.8 – ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدارازﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 10.9 – دﻳﺪن ﻟﻴﺴﺖ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎی تکنیکی

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 10.10 – اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزه زﻣﺎنی

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 10.11 – اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻟﺐ

ﻤﻴﻦ ﻧﺎم ﻧﻴﺰ ﻗﺮار دارد.

 

نوار ابزار تحلیل ترسیمی Line studies

ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺑﺰار رﺳﻢ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺘﻦ را در اﻳﻦ ﻧﻮار اﺑﺰار ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.(ﺗﺼﻮﻳﺮ ١١.٢)

 

سایت بازار مالی آموزش متاتریدر-تصویر11.2 ابزار تحلیل ترسیمی

تصویر ۱۱.۲ – ابزار تحلیل ترسیمی

ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮرات اﻳﻦ ﻧﻮار اﺑﺰار ﺑﻪ ﺟﺰ دو ﻣﻮرد Cursor و Crosshair در ﻣﻨﻮ  Insert  ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ.

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻮار اﺑﺰارﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه بعضی از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻧﻮار اﺑﺰار واﺿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ، ﻣﺜﻠﺚ ﻳﺎ ﺑﻴﻀﻲ.

در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ واﺿﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ آورده ﺷﺪه :

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 3.1 – ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﺘﻦ ﺑﺮای ﻳﻚ ﺷﻲ ﺧﺎص روی ﻧﻤﻮ

ﻧﻜﺘﻪ:

اﻛﺜﺮ دﺳﺘﻮرات ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮار اﺑﺰار ﻧﻤﻮدارﻫﺎ در ﻣﻨﻮیی ﺑﻪ ﻫدار

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 3.2 – ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﺘﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روی ﻧﻤﻮدار

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 3.3 – ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻓﻠﺶ

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 3.4 – برای ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ “Crosshair“

وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون 3.5 – ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﻣﺎوس“ Cursor “

 

نوار ابزار بازه زمانی Periodicity

ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در اﻳﻦ ﻧﻮار اﺑﺰار، ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ. ( ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٢.٢)

سایت بازار مالی -آموزش متاتریدر-تصویر 12.2 نوار ابزار بازه زمانی

تصویر ١٢.٢ نوار ابزار بازه زمانی

 

ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ روی ﻫﺮ ﻧﻤﻮدار ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ روی ﺑﺎزه زﻣﺎنی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ یک ﺑﺎر کلیک ﻛﻨﻴﺪ، ﻧﻤﻮدار ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻤﻲ ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ.

 

 پنجره مشاهده بازار Market watch

اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻤﺎم ارزﻫﺎ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻛﺎﻻی دﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش دارد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪ ای از ﺳﺮور ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎری ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدو ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻴﺸﻮد. (ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٣.٢)

سایت بازار مالی -آموزش متاتریدر- تصویر 13.2 Market watch

تصویر ۱۳.۲ پنجره Market watch

 

اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺟﺪول ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺟﻔﺖ ارزﻫﺎ در ﺳﺘﻮن Symbol ﻧﻤﺎﻳﺶ داده می ﺷﻮد و ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام و زﻣﺎن آن در ﺳﺘﻮن ﻫﺎی  Bid ، Ask و Time  ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه از ﻃﺮﻳﻖ “View-Market watch“  و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون2.4 در ﻧﻮار اﺑﺰار اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻗﺎﺑﻞ دسترسی اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺷﻤﺎ می ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻛﻨﻴﺪ، دﺳﺘﻮرات در ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺪﻫﻴﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻮدار ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ.

نکته :

ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ روی آن ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اﻧﺠﺎم داده اﻳﺪ ﻳﺎ دﺳﺘﻮر در ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر داده اﻳﺪ و ﻳﺎ ﭘﻨﺠﺮه آن ﺑﺎز اﺳﺖ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان از ﭘﻨﺠﺮه “Market watch“ ﺣﺬف ﻛﺮد.

 

پنجره اطلاعات Data window

اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ( ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎز ﺷﺪن، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن )، ﺗﺎرﻳﺦ و زﻣﺎن ﻫﺮ ﺷﻤﻊ و اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ می ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﻨﺠﺮه اﻃﻼﻋﺎت ، یک ﭘﻨﺠﺮه اﻃﻼﻋﺎتی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻞ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اﻧﺠﺎم نمی دﻫﺪ. در اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺷﻤﺎ می ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ یک ﺷﻤﻊ ﻣﺸﺨﺺ و اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.( ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۴.٢ )

 

سایت بازار مالی -آموزش متاتریدر- تصویر 14.1 پنجره اطاعاتتصویر ۱۴.۱ پنجره اطلاعات

 

ﻧﻜﺘﻪ:

ﻫﺮ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ نحوی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ در اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻧﺸﻮد.

اﻳﻦ وﻳﮋگی را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺑﺨﺶ ” Visualization ” ﻫﺮ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻓﻌﺎل ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ.

 

 

Navigator

اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻳﻚ راه دﺳﺘﺮسی ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از دﺳﺘﻮرات ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎری می ﺑﺎﺷﺪ. ( ﺗﺼﻮﻳﺮ١۵.٢ )

اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ لغاتی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﺎﻣﺎﻧﻮس و ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﺪ.

 

سایت بازار مالی -آموزش متاتریدر- تصویر 15.2 پنجره Navigatorتصویر ۱۵.۲ – پنجره Navigator ( نوار های بسته )

 

سایت بازار مالی -آموزش متاتریدر- تصویر 15.2.1 پنجره Navigatorتصویر ۱۵.۲ – پنجره Navigator ( نوار های باز شده )

 

اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه را می ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻮی ” View-Navigator ”  ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دﻛﻤﻪ وب سایت بازار مالی | آموزش متاتریدر آیکون2.5  روی ﻧﻮار اﺑﺰار اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

ﻣﻮاردی ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه آورده ﺷﺪه در ۵ ﮔﺮوه ﺑﺎ زﻳﺮ ﻣﻨﻮ زیر آورده ﺷﺪ.

Accounts ”  ” Indicators ”  ” Expert Advisors ”  ” Custom Indicators ”   ” Scripts ” 

Accounts

ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎب ﻫﺎیی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎری ﺑﺎز ﻛﺮدﻳﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در اﻳﻨﺠﺎ یک ﺣﺴﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ یک ﺣﺴﺎب قدیمی را ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ. ( ﺗﺼﻮﻳﺮ ١۵.٢ )

 ﻧﻜﺘﻪ:

ﺣﺴﺎب ﻫﺎی واقعی از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرﮔﺰارﻫﺎ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﻫﺴﺘﻨﺪ.

Indicators

اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ لیستی از اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎی تکنیکی اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ می ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

برای اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن روی اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دو ﺑﺎر کلیک ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ روی اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر راﺳﺖ کلیک ﻛﻨﻴﺪ و Attach to chart را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎی تکنیکی ﻣﻮﺟﻮد می ﺑﺎﺷﺪ.

Export Advisor

اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎمی اﻛﺴﭙﺮت ﻫﺎ می ﺑﺎﺷﺪ. اﻛﺴﭙﺮت ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎیی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﻴﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش می ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ یک اﻛﺴﭙﺮت ﻳﺎ وﻳﺮاﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ از ( Meta Editor ) وﻳﺮاﺷﮕﺮ ﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮدﻛﺎر و اﻛﺴﭙﺮت ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﻛﺴﭙﺮت در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ کلیک راﺳﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ “ Create “ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.

ﻳﺎ ﺑﺮای وﻳﺮاﻳﺶ یک اﻛﺴﭙﺮت می ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ “ Modify “ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺮای ﺣﺬف Delete و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب دﺳﺘﻮر ” Attach to a chart ” ﻳﺎ دو ﺑﺎر کلیک ﺑﺮ روی یک اﻛﺴﭙﺮت ﺑﺎﻋﺚ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار می ﺷﻮد.

Custom Indicators

ﻟﻴﺴﺖ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ وﻳﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻂ وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ ﻣﺘﺎﺗﺮﻳﺪر را دارﻧﺪ.

Scripts

لیستی از اﺳﻜﺮﻳﭙﺖ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﻜﺮﻳﭙﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎیی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ یک ﺑﺎر اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎم ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

بخش : Favorite

ﺑﺨﺶ “ Favorite “ ﺑﺮای دسترسی ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ آﺷﻴﺎیی اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﭘﺮ ﻛﺎرﺑﺮد، اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎی ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد ، اﻛﺴﭙﺮت ﻳﺎ اﺳﻜﺮﻳﭙﺖ ﻫﺎی ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺎن را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ .

ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ “ Favorite “ ﻛﺎفی اﺳﺖ روی شی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ (ﺣﺴﺎب ، اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ، اﻛﺴﭙﺮت و ﻳﺎ اﺳﻜﺮﻳﺖ) کلیک راﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ ،
Add to Favorite  را ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺑﺮای ﺣﺬف ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺑﺨﺶ “ Favorite “ روی ان راﺳﺖ کلیک ﻛﻨﻴﺪ و Delete From Favorite را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﻜﺘﻪ:

ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﺎتی ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ “ Favorite “ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدﻳﺪ از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

پنجره Terminal

Terminal  یک ﭘﻨﺠﺮه ﭼﻨﺪ ﻛﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﺮسی ﻛﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی زﻳﺎدی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

از اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ می ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﺧﺒﺎر را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﺧﻄﺎرﻫﺎ را ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ اﻳﻤﻴﻞ ﻫﺎی داخلی ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎری را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﻳﺎ ژورﻧﺎل را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از “ View-Terminal “ ﻳﺎ ﺑﺎ دﻛﻤﻪ   از ﻧﻮار اﺑﺰار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ.

در اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺨﺶ ﻫﺎی زﻳﺮ وﺟﻮد دارد:

 Trade :  در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ می ﺗﻮاﻧﻴﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﺎز، دﺳﺘﻮرات در ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر را بررسی ﻛﻨﻴﺪ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت را بررسی ﻛﻨﻴﺪ.

 

Account History :  در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرسی اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎز وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 

News : در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ می ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﺧﺒﺎر ﻣﺎلی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺰار ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه را ﻧﻈﺎره ﻛﻨﻴﺪ.

 

Alerts : در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﺧﻄﺎرﻫﺎ و زﻧﮓ ﻫﺎی ﻫﺸﺪار ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺧﻮد ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ.

 

Mailbox : یک ﺳﺮوﻳﺲ اﻳﻤﻴﻞ داخلی ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ و ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم.

 

Experts : ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎیی ﻛﻪ اﻛﺴﭙﺮت اﻧﺠﺎم می دﻫﺪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در می آﻳﺪ. اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮدن معاملات وﻳﺮاﻳﺶ یک ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻳﺎ ﭘﻴﺎﻣﻬﺎیی ﻛﻪ اﻛﺴﭙﺮت می دﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

Journal : ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﺠﺎری از ﻟﺤﻈﻪ ورود ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺮوج در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ می ﺷﻮد.