آشنایی با فارکس

راﻫﻨﻤﺎی ﺷﺮوع ﺳﺮﻳﻊ ﻓﺎرﻛﺲ

اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﻓﻪ ی ﺗﺠﺎرت ﻓـﺎرﻛﺲ را ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺮوع می ﻛﻨﻴﺪ.

راﻫﻨﻤـﺎی ﺷـﺮوع ﺳـﺮﻳﻊ ﻣـﺎ یک ﺳﺮی درس ﻫﺎیی ﺑﺮای آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻓـﺎرﻛﺲ ﺗـﺪوﻳﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ.

 

ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ اﺻﻂﻼﺣﺎت ﺧﺎص ﺧﻮد را داراﺳﺖ و ﻓﺎرﻛﺲ ﻧﻴـﺰ از اﻳﻦ اﻣﺮ مستثنی نمی ﺑﺎﺷـﺪ.

ﺷـﻤﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﻔﻬـﻮم ﻓـﺎرﻛﺲ را ﻗﺒـﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺠﺎرت را ﺷـﺮوع ﻛﻨﻴـﺪ، ﺑﺪاﻧﻴـﺪ.

اﻳـﻦ درس ﻫـﺎ ﺑـﺮای ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ طﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘـﺮ ﺑﻔﻬﻤﻴـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎزار ﻓﺎرﻛﺲ واﻗﻌﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﭼـﻪ ﻛـﺴﻲ در ﺑـﺎزار ﻓـﺎرﻛﺲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﺪ؟

و ﺷﻤﺎ ﭼﻪ طﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت در ﻓﺎرﻛﺲ ﭘﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ؟

 

حالا ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ را ﺗﻤﺎم ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗﺠﺎرت ﭘﻮل طﺒﻴﻌﺖ دوم ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷــﺎﻳﺪ ﺷــﻤﺎ آﺗــﺸﻲ ﺷــﻮﻳﺪ و ﺑــﺎ اﻋﺘﻴــﺎد ﺑــﻪ ﻓــﺎرﻛﺲ، ﺑــﺮای ﺑـﺎزﻛﺮدن ﻳــﻚ ﺣـﺴﺎب واﻗﻌــﻲ و ﺷــﺮوع ﺑـﻪ ﺗﺠــﺎرت ﺑـﺎ ﭘــﻮل ﻗﺮﺿـﻲ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ.

اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻴﺪ!

ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺷﻤﺎ را ﻣﻂﻤـﺌﻦ ﺳـﺎزد ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪرﺳﻪ ی ﻓﺎرﻛﺲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ.

 

دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد یک ﺗﺠﺎرت ﻧﺎﻣﺤﺪود

اﺟﺰای ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای اﻳﺠﺎد یک ﺗﺠﺎرت نهایی:

 • شما
 • کامپیوتر
 • ارتباط اینترنتی
 • میز

 

اﻳــﻦ اﺳــﺖ! ﻧــﻪ ﻛﺎرﻣﻨــﺪی ، ﻧــﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐــﺎتی، ﻧــﻪ ﺗﻤــﺎس ﺗﻠﻔﻨــی، ﻧــﻪ اﻣﻮالی.

ﻳــک ﺑﻴﺰﻧــسی را ﻓﻘــﻂ ﺑــﺎ ﺧﻮدﺗــﺎن ﺗﻮﺳــﻂ ﻛــﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ارﺗﺒــﺎط اﻳﻨﺘﺮﻧتی ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ.

اﻳﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ی ﭼﻴﺰﻫﺎیی ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﺮدن ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ.

ﻳــک ﺗــﺎﺟﺮ ﻓــﺎرﻛﺲ ﺗﺮﺑﻴــﺖ ﺷــﺪه ی ﺧــﻮب ﻣــﻲ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﺎﻟﻘﻮه ﺳﻮد ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﻲ را در ﻳﻚ ﻣﺎه، ﻫﻔﺘﻪ ﻳﺎ روز ﺑﻪ دﺳـﺖ آورد.

(اﻟﺒﺘـﻪ ﺗﺠــﺎر ﺿــﻌﻴﻒ فارکس ﻣــﻲ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ زﻳــﺎن ﻫــﺎی ﺑﺰرﮔــﻲ را ﻣﺘﺤﻤــﻞ ﺷﻮﻧﺪ)

 

اﺟـﺎزه دﻫﻴــﺪ دﺳــﺘﻮاﻟﻌﻤﻞ را ﺑــﺮای اﻳﺠــﺎد ﻳــﻚ ﺗﺠــﺎرت ﻧﻬــﺎﻳﻲ اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ:

١- ده ﻗﺪم ﺑﺮدارﻳﺪ.

٢- ﺟﻠﻮی ﻛﺎمپیوﺗﺮتان ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ.

٣- ﻛﺎمپیوﺗﺮتان را روﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ارﺗﺒـﺎط اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ ﺷﻤﺎ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻄمئن ﺷﻮﻳﺪ.

۴- ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و همچنین ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ.

۵- ﭘﻮل ﻫﺎ را ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

۶- ﺳﻮد ﻛﻨﻴﺪ.

 

ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﺗﻨﺪ! ﺷـﻤﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﻳـﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳـﺪ ﻛـﻪ ﭼﻂـﻮر ﻳـﻚ ﺑﻴـﺰﻧﺲ ﻧﻬﺎﻳﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ.

 

ﻣﻮارد زﻳـﺮ را ﻣﻼﺣﻆـﻪ ﻛﻨﻴـﺪ و ﺧﻮدﺗـﺎن را ﻣـﻮرد ﻣﻼﺣﻆـﻪ ﻗـﺮار دﻫﻴﺪ:

 

 • ﺷﻤﺎ رﺋﻴﺲ ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﺴﺘﻴﺪ.
 • ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺪارﻳﺪ.
 • ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻧﺪارﻳﺪ.
 • ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺧﺎﻧـﻪ، ﻣﺤـﻞ ﻛـﺎر، ﺗﻌﻂـﻴﻼت ﻳـﺎ ﻫـﺮ ﺟـﺎی دﻳﮕﺮ در دﻧﻴﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﺷــﻤﺎ ﻫــﻴﭻ وﻗــﺖ ﻧﮕــﺮان ﺷــﻐﻠﺘﺎن (اﻣﻨﻴــﺖ ﺷــﻐﻠﻲ)، آزار ﻳــﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد.
 • ﺷــﻤﺎ ﻧﻴــﺎز ﺑــﻪ ﻧﮕﺮاﻧــﻲ در ﻣــﻮرد ﭘﺮداﺧــﺖ ﺣﻘــﻮق، دﺳــﺘﻤﺰد، اﻋﺘﺼﺎب، ﺳـﺮﻗﺖ، اﻓـﺰاﻳﺶ اﺟـﺎره ﺑﻬـﺎ، ﺑﺎزرﺳـﺎن، ﻣـﺸﻜﻼت اﺟﺎره، ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﻴﺐ واﻗﻊ ﺷﺪن و … ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد.
 • ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ زدن ﻧﺪارﻳﺪ.
 • ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ ﭼﻪ روزﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻲ ﺗﻌﻂﻴﻼت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

 

ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮاﻥ ﺗﺠﺎرت ﻓﺎرﻛﺲ

ﻓﺎرﻛﺲ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺑﺎزار ﻣﺒﺎدﻻت ﺧﺎرﺟﻲ، ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد “forex“ ﻳﺎ “FOREX“ ﻳــﺎ “FX“ ﻳــﺎ “spot FX“ ﺑﺰرﮔﺘــﺮﻳﻦ ﺑــﺎزار ﻣــﺎﻟﻲ ﺑــﺎ ارزش ﻣﺒــﺎدﻻﺗﻲ ٩۴.١ ﺗﺮﻳﻠﻴــﻮن دﻻر در روز اﺳــﺖ.

اﮔــﺮ ﺷــﻤﺎ آن را ﺑــﺎ ٢۵ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺣﺠﻢ روزاﻧـﻪ ی ﺑـﺎزار ﺑـﻮرس ﻧﻴﻮﻳـﻮرک ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻛﻨﻴـﺪ، ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ واﻗﻌﺎ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﺎزار ﻓﺎرﻛﺲ ﻏﻮل ﭘﻴﻜﺮ اﺳﺖ.

آن واﻗﻌﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻮرس و ﺑﺎزارﻫﺎی آﺗﻲ اﺳﺖ.

 

در ﻓﺎرﻛﺲ ﭼﻪ چیزی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد؟

ﺟﻮاب ﭘﻮل اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ی ﻓﺎرﻛﺲ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻳﻚ ﭘـﻮل در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻓـﺮوش ﭘﻮل دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.

ﭘﻮل ﻫﺎ در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﮔﺰاران و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔـﺮان و ﺷـﺮﻛﺎ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل: ﻳﻮرو در ﺑﺮاﺑـﺮ دﻻر ﻳـﺎ ﭘﻮﻧـﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻦ.

اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺠﺎرت ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﮔـﻴﺞ ﻛﻨﻨـﺪه اﺳـﺖ، زﻳـﺮا آن ﻫﺎ ﭼﻴﺰ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ را ﻧﻤﻲ ﺧﺮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﭘﻮﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﻚ ﺳﻬﻢ در ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ.

زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻼ ﻳﻦ را ﻣـﻲ ﺧﺮﻳـﺪ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺧﺮﻳـﺪ ﻳـﻚ ﺳﻬﻢ از اﻗﺘﺼﺎد ژاﭘﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ.

ﺑﻪ طﻮری ﻛﻪ ارزش ﭘـﻮل ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺘﻢ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزار درﺑﺎره ی ﺳـﻼﻣﺖ ﺣـﺎل و آﻳﻨـﺪه ی اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

 

ﺑﻪ طـﻮر ﻋﻤـﻮﻣﻲ، ﻧـﺮخ ارزش ﻳـﻚ ﭘـﻮل در ﺑﺮاﺑـﺮ ﭘـﻮل ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ از ﺷﺮاﻳﻄ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.

 

ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻧﻴﻮﻳـﻮرک، ﺑـﺎزار ﻓﺎرﻛﺲ ﻣﻜﺎن ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻮرس ﻣﺮﻛﺰی ﻧﺪارد.

ﺑـﺎزار ﻓـﺎرﻛﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزار (OTC) ﻳﺎ ﺑـﺎزار ﺑـﻴﻦ ﺑـﺎﻧﻜﻲ ﻣـﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮد.

در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎزار ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﺑـﻴﻦ ﺷـﺒﻜﻪ ی ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ در ٢۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن دارد.

ﺗﺎ اواﺧﺮ ١٩٩٠ ، ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮاد ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ دار ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ در اﻳـﻦ ﺑﺎزی ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

و ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺗﺠﺎرت، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ی اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻦ ١٠ ﺗﺎ ۵٠ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻧﻴﺎز ﺑﻮد.

ﻓـﺎرﻛﺲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺻـﻠﻲ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ی ﺑﺎﻧﻜﺪاران و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ، و ﻧﻪ اﻓﺮاد ﻋـﺎدی ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎی ﺗﺠـﺎری آنلاین ﻓﺎرﻛﺲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ می توانند ﺑـﻪ اﻓـﺮادی ﺷـﺒﻴﻪ ﻣـﺎ  ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺟﺎری ﻛﻮﭼﻚ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﺮوع، ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ارﺗﺒﺎط اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﭘﺮﺳـﺮﻋﺖ و اطﻼﻋــﺎت ﺗﻬﻴــﻪ ﺷــﺪه در ﺳــﺎﻳﺖ bazaremali.com ﻧﻴــﺎز دارﻳــﺪ.

اﻳــﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻂﺎﻟﺐ اﺻـﻠﻲ ﻓـﺎرﻛﺲ ﺑـﻪ ﺗﺠـﺎر ﺗـﺎزه ﻛـﺎر ﺑـﻪ روش ﺟﺬاب و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﺑﺎزار نقدی ﭼﻴﺴﺖ ؟

ﺑﺎزار ﻧﻘﺪی ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺎزاری اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺎری ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﭼﻪ ﭘﻮل ﻫﺎیی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ می ﺷﻮﻧﺪ ؟

ﻫﺮ ﭘـﻮل ﺟـﺎری ﺑـﺎ ﭘـﺸﺘﻮاﻧﻪ ی ﻣﻠـﻲ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از طﺮﻳﻖ ﻛﺎرﮔﺰاران ﺑﺰرگ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد.

ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﭘﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎدﺷﺎن در ﺟﺪول زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:

Nickname

Currency Country

Symbol

Buck

Dollar United States

USD

Fiber

Euro

Euro members

EUR

Yen

Yen

Japan

JPY

Cable Pound Great Britain

GBP

Swissy

Franc Switzerland

CHF

Loonie

Dollar Canada

CAD

Aussie

Dollar Australia

AUD

Kiwi

Dollar New Zealand

NZD

ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﭘﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳـﻪ ﺣـﺮف ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، دو ﺣﺮف اول آن ﻧﻤﺎﻳـﺎﻧﮕﺮ ﻧـﺎم ﻛـﺸﻮر و ﺣـﺮف ﺳـﻮم ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧـﺎم ﭘـﻮل ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

 

ﭘﻮل ﻫﺎ ﻛﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؟

ﺑﺎزار ﻧﻘﺪی ﻓﺎرﻛﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎی دﻳﮕﺮ در دﻧﻴﺎ ﻣﻨﺤـﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ.

آن ﻣﺜﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی MartـWal ﺑـﺎزاری اﺳـﺖ ﻛـﻪ ٢۴ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎز اﺳـﺖ.

در ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﻨـﺎطﻖ دﻧﻴـﺎ، ﻣﺮاﻛـﺰ ﻣـﺎﻟﻲ ﺑـﺮای ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺒﺎدﻻت ﭘﻮﻟﻲ در ﻫـﺮ ﺳـﺎﻋﺖ در روز و ﺷﺐ ﺑﻪ طﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺪت ﻛﻤﻲ در آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

ﺑﺎزار ﻓﺎرﻛﺲ در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺧﻮرﺷﻴﺪ را دﻧﺒﺎل ﻣـﻲ ﻛﻨﺪ، ﭘﺲ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺧﻔﺎش (ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺷـﺐ ﻫـﺎ دﻳـﺮ ﻣـﻲ ﺧﻮاﺑـﺪ) ﻫــﺴﺘﻴﺪ، ﻣــﻲ ﺗﻮاﻧﻴــﺪ ﺷــﺒﺎﻧﮕﺎﻫﺎن ﻣﺒﺎدﻟــﻪ ﻛﻨﻴــﺪ و اﮔــﺮ ﭘﺮﻧــﺪه ی ﺳﺤﺮﺧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻴﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺻـﺒﺢ ﻫـﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻛﻨﻴـﺪ.

ﺑـﻪ ﻫﺮﺣـﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻟﺰوﻣﺎ در اﻳـﻦ ﺑـﺎزار ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻛـﺮم ﺷـﻜﺎر ﻛﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻛﺮﻣـﻲ را ﺷـﻜﺎر ﻛﻨﻴـﺪ، اﻣـﺎ ﻳـﻚ ﺷـﺎﻫﻴﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﻮرد.

 

ﺗﻬﺮاﻥ

ﻟﻨﺪﻥ ﻧﻴﻮﻳﻮرک

ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ زﻣﺎﻧﻲ

٣:٣٠

٠

١٩

ﺗﻮﻛﻴﻮ _ ﺑﺎز

١٢:٣٠

٩ ۴

ﺗﻮﻛﻴﻮ _ ﺑﺴﺘﻪ

١١:٣٠

٨ ٣ ﻟﻨﺪن _ ﺑﺎز

٢٠:٣٠

١٧ ١٢

ﻟﻨﺪن _ ﺑﺴﺘﻪ

۱۶:۳۰ ١٣ ٨

ﻧﻴﻮﻳﻮرک _ ﺑﺎز

١:٣٠ ٢٢ ١٧

ﻧﻴﻮﻳـﻮرک _ ﺑﺴﺘﻪ

 

 

نقشه ساعت بازار

(نقشه ء ساعت فعالیت بازار)

** ﺗﻔﺎوت ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻜﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺟـﺪول ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺳـﺎﻋﺖ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ.

 

 

ﺑﺎزار ﻓﺎرﻛﺲ (OTC)

ﺑﺎزار OTC ﻓـﺎرﻛﺲ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑﺰرﮔﺘـﺮین و ﻣـﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﺑـﺎزار در دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﺷﻤﺎر زﻳﺎدی از اﻓـﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد.

در ﺑـﺎزار OTC ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻆﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺠﺎری و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ و اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮﻳﻚ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ.

 

ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺎرﻛﺲ را ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ.

در آن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮطﻪ در ﺳﺎل ١٩٩٨ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺴﻮﻳﻪ ی ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻧﻤـﺎﻳﺶ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ، ﺣﺠـﻢ روزاﻧﻪ ی ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت FX ﺣﺪود ١٠۵ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن (١۵٠٠ ﻣﻴﻠﻴـﺎرد) دﻻر ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ،

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘـﻮل ﺑـﻪ ﺻـﻮرت future ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪود ١٢ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ١.٠ درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷـﺪه اﺳﺖ.

 

در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻓـﺎرﻛﺲ در UK ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳـﻦ ﺣﻘﻴﻘـﺖ، ﭘﻮﻧﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ارز ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه در دﻧﻴﺎ اﺳﺖ.

نمودار ارز ها

نمودار میزان تبادل ارز ها

 

ﭼﺮا ارزﻫﺎ را ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ؟

ﺗﻌـﺪادی از مزایای تجارت ارز در بازار فارکس بدین شرح است:

 

ﺑﺪوﻥ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ :

ﺑﺪون ﻫﺰﻳﻨﻪ ی ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﺑﺪون ﻫﺰﻳﻨـﻪ ی ﻣﺒﺎدﻟﻪ، ﺑﺪون ﻣﺎﻟﻴﺎت، ﺑﺪون ﻫﺰﻳﻨﻪ ی دﻻﻟﻲ.

ﻛﺎرﮔﺰاران ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ مابه تفاوت ﺧﺮﻳـﺪ و ﻓـﺮوش ﻫﺰﻳﻨـﻪ ی ﺧﺪﻣﺎﺗـﺸﺎن را ﺟﺒـﺮان ﻣـﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺪوﻥ دﻻل :

ﺗﺠﺎرت ارز (ﻓﺎرﻛﺲ) ﺑـﺪون دﻻل اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد و ﺑـﻪ ﻣــﺸﺘﺮی ﺑــﺮای ﻗﻴﻤــﺖ ﮔــﺬاری ﺟﻔــﺖ ارزﻫــﺎ ﺑــﺎ ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧــﻮد و ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ اﺟـﺎزه ﻣـﻲ دﻫﺪ.

ﻋﺪم ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺠﻢ ﻻت :

در ﺑﺎزارﻫﺎی آﺗـﻲ ﻻت و ﺣﺠـﻢ ﻫـﺎی ﻗـﺮارداد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﺑﻮرس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮارداد ﺑﺮای ﻧﻘﺮه در ﺑﺎزار آﺗـﻲ (future) ۵٠٠٠ اوﻧـﺲ اﺳـﺖ.

در ﻓـﺎرﻛﺲ ﺷـﻤﺎ ﺣﺠﻢ ﻻت را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺠﺎر اﺟـﺎزه ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺣﺴﺎب ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻫﻢ ﭼﻮن ٣٠٠$ وارد ﺑﺎزار ﺷﻮﻧﺪ.

هزینه ی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ :

ﻫﺰﻳﻨﻪ ی معاملات ﻛﻮﭼﻚ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻧﺮﻣـﺎل ﺑﺎزار ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ ، ﻛﻤﺘـﺮ از ١.٠ درﺻـﺪ اﺳـﺖ.

ﺑـﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﮔـﺮان ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﭙﺮﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ٠٧.٠ درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎزار ٢۴ ﺳﺎﻋﺘﻪ :

ﺑﺮای زدن زﻧﮓ ﺷﺮوع ﺑﺎزار ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤـﻞ ﻧﻴﺴﺖ.

از ﻋﺼﺮ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ظﻬﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ وﻗـﺖ آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑـﺎزار ﻓﺎرﻛﺲ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﺑﺪ.

اﻳﻦ ﺧﻴﻠـﻲ ﻣﻂﻠـﻮب ﻛـﺴﺎﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ وﻗﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ.

ﭼـﻮن ﺷـﻤﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻴـﺪ زﻣﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﻴﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ: ﺻﺒﺢ، ظﻬﺮ ﻳﺎ ﺷﺐ.

ﻛﺴﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزار را ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر در ﺑﻴﺎورد :

ﺑﺎزار ﻓـﺎرﻛﺲ ﺧﻴﻠـﻲ ﺑﺰرگ اﺳـﺖ و ﺑـﺪون ﻣﻮﺟﻮدﻳـﺖ واﺣـﺪ، ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﺴﻴﺎری دارد.

ﻧﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﺮﻛـﺰی ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﺪاوم ﻗﻴﻤـﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزار را ﻛﻨﺘـﺮل ﻛﻨـﺪ.

ﺣﺘـﻲ ﻣـﺪاﺧﻼت ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﺑﺎﻧـﻚ ﻫـﺎی ﻣﺮﻛﺰی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻲ اﺛﺮ و ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ ﺷـﺪه اﻧـﺪ.

ﺑﺎﻧـﻚ ﻫـﺎی ﻣﺮﻛﺰی ﻛﻤﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و دﺳـﺖ ﻛـﺎری ﻗﻴﻤـﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎزار ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻫﺮﻣــﻲ :

در ﺗﺠــﺎرت ﻓــﺎرﻛﺲ ﺑــﺎ ﻳــﻚ ﺣــﺴﺎب ﺳــﭙﺮده ی ﺣﺎﺷﻴﻪ ای ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺠﻢ ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﺑﺰرﮔﺘـﺮی را ﻛﻨﺘـﺮل ﻛــﺮد.

ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻫﺮﻣــﻲ ﺑــﻪ ﺗﺠــﺎر اﻳــﻦ ﺗﻮاﻧــﺎﻳﻲ را ﻣــﻲ دﻫــﺪ ﻛــﻪ ﺳﻮدﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺴﺎزﻧﺪ و در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻆﻪ رﻳﺴﻚ ﻛﻠـﻲ ﺧـﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل: وﻗﺘـﻲ ﻛـﺎرﮔﺰاران ﻓـﺎرﻛﺲ ﻟـﻮرج ١ ﺑﻪ ٢٠٠ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ، ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ۵٠$ ﺳﭙﺮده ی ﺣﺎﺷﻴﻪ ای ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ارزش ١٠٠٠٠$ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻓﺮوش ﻛﻨﺪ.

ﺑﻪ طـﻮر ﻣـﺸﺎﺑﻪ، ﺑـﺎ ۵٠٠$ ﺷـﺨﺺ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ١٠٠٠٠٠$ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻜﻨﺪ و… .

اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻫﺮﻣﻲ ﺷﻤﺸﻴﺮ دو ﻟﺒﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺪون ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳـﺴﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ، درﺟـﻪ ی ﺑـﺎﻻی ﻟـﻮرج ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ زﻳـﺎن ﻫـﺎی ﺑـﺰرگ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮدﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﻮد.

ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ :

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎزار ﻓـﺎرﻛﺲ ﺧﻴﻠـﻲ روان اﺳـﺖ، آن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﻚ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺮﻣـﺎل ﺑـﺎزار، ﺷـﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴـﺪ ﻓـﻮرا ﺧﺮﻳـﺪ ﻳـﺎ ﻓﺮوش ﻛﻨﻴﺪ.

ﺷـﻤﺎ ﻫـﻴﭻ وﻗـﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﮔﻴـﺮ ﻧﻤـﻲ اﻓﺘﻴـﺪ.

ﺷـﻤﺎ ﺣﺘــﻲ ﻣــﻲ ﺗﻮاﻧﻴــﺪ روی ﭘﻠﺘﻔــﻮرم ﺗﺠــﺎری آنلاین ﺧــﻮد ﺑــﻪ ﺻــﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴــﻚ دﺳــﺘﻮر ﺑــﺴﺘﻪ ﺷــﺪن روی ﭘﻮزﻳــﺸﻦ ﺧــﻮد را در ﺳــﻂﺢ ﻣﻂﻠﻮب ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

ﺳﻂﺢ ﺳﻮد ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻴﺪ(limit order) و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺑﺎزار ﺑـﺮ ﻋﻠﻴـﻪ ﺷـﻤﺎ ﺣﺮﻛـﺖ ﻛﻨـﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ی ﺧـﻮد را ﺑﺒﻨﺪﻳـﺪ (ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﺿﺮر stop loss order)

ﺣﺴﺎب ﻣﺠﺎزی راﻳﮕـﺎﻥ، اﺧﺒـﺎر، ﻧﻤﻮدارﻫـﺎ و تجزیه و ﺗﺤﻠﻴـﻞ :

اﻏﻠـﺐ ﻛــﺎرﮔﺰاران آن ﻻﻳــﻦ ﻓــﺎرﻛﺲ ﺣــﺴﺎب ﻫــﺎی راﻳﮕــﺎن ﻣﺠــﺎزی ﺑــﺮای ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه اﺧﺒـﺎر ﻓـﻮری و ﺧـﺪﻣﺎت ﻧﻤـﻮداری اراﻳـﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

اﻳـﻦ ﻫـﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺧﻴﻠـﻲ ﺑـﺎ ارزﺷـﻲ ﺑـﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﮔـﺮان ﺿﻌﻴﻒ ﻛﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻗﺒـﻞ از ﺑـﺎز ﻛـﺮدن ﺣـﺴﺎب ﺗﺠـﺎری واﻗﻌـﻲ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ، ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺠﺎرت ﻛﻮﭼﻚ :

ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔـﺮ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ زﻳﺎدی ﭘﻮل ﻛﺎر را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴـﺪ.

واﻗﻌﻴـﺖ اﻳـﻦ اﺳـﺖ که ﻛــــﺎرﮔﺰاران آنلاین ﻓــــﺎرﻛﺲ ﺣــــﺴﺎب ﺗﺠــــﺎری ﻛﻮﭼــــﻚ را ﺑــــﺎ ﺣﺪاﻗﻞ٣٠٠$ ﺳﭙﺮده ﮔـﺬاری ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ.

اﻳـﻦکار ﻓـﺎرﻛﺲ را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺘﻮﺳﻂﻲ ﻛﻪ ﭘﻮل زﻳﺎدی ﺑﺮای ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاری ﻧﺪارﻧـﺪ، ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

 

ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ابزار ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﻓﺎرﻛﺲ ﻧﻴﺎز دارم ؟

ﻳﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ و ﻫﻤﻪ ی اطﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﻤـﻪ ی ﻧﻴـﺎز ﺷـﻤﺎ ﺑـﺮای ﺷـﺮوع ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ی ﭘﻮل ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

هزینه ی تجارت فارکس چقدر است ؟

ﺑــﺮای ﺗﺠــﺎرت ﭘــﻮل آن ﻻﻳــﻦ (ﺣــﺴﺎب خیلی ﻛﻮﭼــﻚ یا میکرو) ﻣﻤﻜــﻦ اﺳــﺖ ﺣــﺴﺎﺑﻲ ﺑــﺎ ﻣﺒﻠﻐــﻲ ﻛﻤﺘــﺮ از ٣٠٠$ ﺑــﺎز ﺷــﻮد (ﻧﺨﻨﺪﻳــﺪ).

ﺣــﺴﺎب میکرو راه ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮای ﺧﻴﺲ ﻛﺮدن ﭘﺎﻫﺎ ﺑﺪون دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳـﺖ.

در ﻓــﺎرﻛﺲ ﺷــﻤﺎ ﻣﻘــﺪاری از ﭘــﻮﻟﻲ ﺧــﺎص ﻛــﻪ ﻣــﻲ ﺧﻮاﻫﻴــﺪ آن را ﺑﺨﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﻔﺮوﺷﻴﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻴـﺪ.

ﺑـﺮای ﺣـﺴﺎب ﻛﻮﭼـﻚ ( Mini ) ، ﻣـﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ۵٠٠٠$ را ﺑﺮای ﺷﺮوع ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

 

ادامه مقاله در قسمت دوم