آشنایی ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻓﺎرﻛﺲ

در ادامه قسمت اول و پیش از این که به شرح و آموزش بازار فارکس بپردازیم یک مرور کلی به این بازار و تاریخچه آن میکنیم .

 

ﺑﺎزارﻫﺎی مالی از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎلی ( Instrument ) ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺧﺮﻳـﺪ و ﻓـﺮوش ﻣﻴـﺸﻮد.

از ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺑـﻮرس ﺟﻬﺎنی ﻫﻤﭽﻮن  ” NYSE ” ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻧﻴﻮﻳﻮرک ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻛﺎﻻ ( Commodities ) ﻛﻪ در آن ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ طﻼ، ﻧﻘـﺮه، ﭘﻼﺗـﻴﻦ، ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻛﺸﺎورزی ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎن و حتی ﻛﺎﻻﻫﺎی پتروشیمی و انرژی ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ و نفت ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ (Trade) ﻣﻴـﺸﻮد.
ﻫﻤـﻪ و ﻫﻤـﻪ ﺑـﺎزار ﻣـﺎلی ﺟﻬـﺖ ﺧﺮﻳـﺪ و ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس و ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ یک از اﻳﻦ اﺟﻨﺎس ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﻚ اﺑﺰار ﻣﺎلی  ﮔﻔﺘﻪ میﺷﻮد.

فارکس (Forex یا Foreign Exchange ) بازار ﻣﻌﺎﻣﻼت ارز بین المللی اﺳــﺖ.
در اﻳــﻦ ﺑــﺎزار ﺷــﻤﺎ ﻗﺎدرﻳــﺪ ﺑــﻪ ﺧﺮﻳــﺪ و ﻓــﺮوش اﺑﺰارﻫــﺎی ﻣﺎلی  ( Instrument ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭙﺮدازﻳﺪ.

ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻨﻴﺪه اﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزار ﻓﺎرﻛﺲ ﺣﺠﻴﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎنی از ﺟﻬـﺖ ﺟﺎﺑﺠـﺎیی ﭘـﻮل روزاﻧـﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺎزار در روز ﺑﻴﺶ از ۴’١ ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺟﺎﺑﺠﺎیی ﻣﺎلی

(Turn Over) دارد. اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺟﺎﺑﺠﺎیی ﭘﻮل ﺟﻤـﻊ ﻛـﻞ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺑـﻮرس ﺟﻬﺎنی اﺳﺖ که البته در قسمت قبل به این مورد اشاره شد و البته این ارغام برای سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ می باشد که تا امروز بسیار بیشتر شده است.

بازﻳﮕﺮان ﺑﺎزار ﻓﺎرﻛﺲ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ (Banks)، ﻣﻮﺳـﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺑﻴﻦ المللی، ﻛﺎرﮔﺰارﻫﺎ (Brokers) ، صادرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و وارد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران شخصی ( افراد ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻛﻨﻨﺪه) ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻳﻦ ﺑﺎزار ﺑﺮﺧﻼف اﻛﺜﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎلی دﻳﮕﺮ ﻣﻜـﺎن ﻓﻴﺰیکی ﺧﺎصی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺼﻮرت ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﺑـﺎنکی ( InterBank Network ) ﺧﺮﻳـﺪ و ﻓﺮوﺷﻬﺎ اﻧﺠـﺎم میﺷـﻮد.

اﻳﻨﻜـﺎر ﺑـﺎ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژی و اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮونیکی و از راه دور اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎلی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

ﺑﺼﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻛﺜـﺮ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺑـﻮرس، ﻓﻠـﺰات و دﻳﮕـﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎلی دﻧﻴﺎ ﺑﺼﻮرت اﻟﻜﺘﺮونیک ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ میﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ (ﻣﺜﻼ ﺧﺮﻳـﺪ ﭼﻨـﺪ ده ﻫـﺰار ﺳـﻬﻢ از ﺷـﺮﻛﺖ  IBM ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از طﺮق سنتی ( ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ و یا حضوری در کارگزاری ) ﺻﻮرت میﮔﻴﺮد.

 

ﻋﺎﻣﻞ واﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ( Traders ) شخصی و ﺑﺎزار ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻛﺎرﮔﺰار ﻳﺎ Broker میﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻘﺶ ﻛﺎرﮔﺰار ﻓﻘـﻂ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻛـﺮدن ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻓﺮد معامله گر (Trader) ﺑﻪ ﺑﺎزار جهانی اﺳﺖ.

ﻛﺎرﮔﺰارﻫﺎ در ازای ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن اﻣﻜﺎن ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اﻟﻜﺘﺮونیک، درﺻﺪ کمی از ﻫـﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ را ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺎرﻣﺰد ( Comission ) ﻛﺴﺮ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد وارﻳﺰ میﻛﻨﻨﺪ. یعنی ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑـﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎتیک ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎب ﺑﺮوﻛـﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ میﺷﻮد.

ﺑﺎزار ﻓﺎرﻛﺲ ﺑﺮﺧﻼف دﻳﮕﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی مالی جهان ( ﻣﺜﻞ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم )  ﺑﺎزاری ٢۴ﺳﺎﻋﺘﻪ میﺑﺎﺷﺪ. یعنی در ﺗﻤﺎمی طﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻧﺮخ ﻫﺎ در این ﺑﺎزار در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮن دﻳﮕﺮ بازار ها دو روز  آخر ﻫﻔﺘﻪ ( شنبه و یکشنبه ) تعطیل می باشد.

ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺑﺎزار ﻓﺎرﻛﺲ، ﺑﺎﻳﺪ زﺑﺎن انگلیسی نوشتاری را در حد مناسبی فرا بگیرید. دوره های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ درک مفاهیم متنی توصیه میﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻂﺎﻟﺐ ﻛﻠﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪی ﻛﻪ در آن مقاله نوشته ﺷﺪه ، ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺠﺪد و دسترسی آسان به واژه نامه  واژگان فارکس آورده می شود.

جفت ارزها

ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﺘﺪایی از ﺑﺎزار ﻓﺎرﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ آن FX ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ میﺷﻮد، همانند قسمت قبل به ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻴـﻖﺗـﺮ ﺑـﺎزار و مرور مطالب اصلی میﭘـﺮدازﻳﻢ.

ﻫﻤـﺎﻧﻂﻮر ﻛـﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ( قسمت اول ) ، در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻴﻦ بانکی  ( Inter-Bank ) ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎلی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت میﮔﻴﺮد. ارزهای ﻋﻤـﺪه دنیا ( ﻛـﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ارزﻫﺎی اصلی و ﻳﺎ Major  ﮔﻔﺘﻪ میﺷﻮد) در ﺟﺪول زیر ﻣﻌﺮفی ﺷﺪه اﻧﺪ:

 

آموزش فارکس - ارزهای اصلی-Major

ﺣﺪود ٩٠% از ارزﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارز اصلی ﺑﺎزار یعنی دﻻر آمریکا ﺧﺮﻳـﺪ و ﻓـﺮوش میﺷـﻮﻧﺪ. یعنی ارزها ﺑـﺼﻮرت جفتی ( زوج ارز ) قیمت گذاری میﺷﻮﻧﺪ.

در ﺑﺎزارﻫﺎی دﻳﮕﺮ ( ﻣﺜﻼ ﺑﺎزار ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﻓﻠﺰات) ﻧﻴﺰ ﻋﻤﺪه ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوﺷﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ دﻻر اﻣﺮﻳﻜـﺎ (  USD ) اﻧﺠـﺎم میﺷـﻮد. ﻣـﺜﻼ ﻗﻴﻤـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ طﻼ ( Gold ) در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۱۸۰۰ دلار ﺑﻪ ازای ﻫﺮ اوﻧﺲ ( Oz ) می ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﻴﻤﺖ ارزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑـﺎزار ارز ﻧﻴـﺰ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دﻻر آمریکا ﺳﻨﺠﻴﺪه میﺷﻮد.

ﻣﺜﻼ ﻫﺮ یک ﻳﻮرو ( EUR )  ﺑﺮاﺑﺮ ۱.۱۹۵۰ دﻻر آمریکا ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ. یعنی در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎنی ارز ﻧﺮخ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻳـﻮرو در ﻣﻘﺎﺑـﻞ دﻻر ۱.۱۹۵۰ می ﺑﺎﺷﺪ.

اﺑﺰارهای ﻣﺎلی ﺑﺎزار ﺟﻬﺎنی ارز ( Forex ) ﺑﺼﻮرت ﺟﻔﺖ ارز ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺟﻔﺖ ارزﻫﺎی اصلی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎزار ﻓﺎرﻛﺲ در ﺟـﺪول زیر آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:

 

آموزش فارکس -جدول جفت ارز های اصلی

ﻫﺮ یک از اﺑﺰارهای ﻣﺎلی ﻓﻮق ﻗﻴﻤﺖ مشخصی در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎنی ارز دارد و در ﻫﺮ ﻟﺤﻆﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ میﺑﺎﺷـﺪ.

ﻣـﺜﻼ ﻓـﺮض ﻛﻨﻴـﺪ ﻗﻴﻤﺖ GBPUSD در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۱.۳۳۲۰ اﺳﺖ، یعنی ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﺎلی ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ از طﺮﻳﻖ ﻛـﺎرﮔﺰار ( Broker ) ﺧـﻮد ﻫـﺴﺘﻴﺪ. در قسمت های بعدی ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻂﻮر از ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺎری ﻫﺮ ﺟﻔﺖ ارز ( Currency Pair ) ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻳﻢ.

 

 

ﻧﻜﺘﻪ: در اﺻﻂﻼﺣﺎت ﺑـﺎزار ﻓـﺎرﻛﺲ ﺑـﻪ زوج ارز اصلی ﺑـﺎزار یعنی EURUSD در اﺻـﻂﻼح Eddie ﮔﻔﺘـﻪ میﺷـﻮد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ GBPUSD ﮔﻔﺘـﻪ میﺷﻮد Cable بعضی ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻴﺰ از USDJPY ﺑﺎ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر Sushi ﻧﺎم ﺑﺮده میﺷﻮد. در قسمت قبلی به بعضی ازاین اصطلاحات اشاره شد.

 

مکانیزم معاملات

ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ زوج ارزﻫﺎی ااصلی ﺑﺎزار ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎلی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎزار ﻓﺎرﻛﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در اینجا ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺤﻮه ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻳـﻦ ﺑﺎزار می ﭘﺮدازﻳﻢ.

ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺑﺎزار مالی دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ معنی ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش جنس مشترکی اﺳـﺖ ﻛـﻪ دو ﻧﻔـﺮ ﺑﺮﺳﺮ ﻗﻴﻤـﺖ ﺟـﻨﺲ ﺧﺎصی ﺑـﻪ ﺗﻮاﻓﻖ می رﺳﻨﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

(جابجای ﻛﺎﻻ و یا خدمات ) ﺻﻮرت میﮔﻴﺮد.

در ﺑﺎزار ﻓﺎرﻛﺲ جنس و یا کالای ﻣـﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ زوج ارزهای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﻳﺪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ. ضمنا در ﻧﻆﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺎطﺮ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻی ﺑﺎزار و اﻟﻜﺘﺮونیکی ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﺷﻤﺎ ﻓﺮد طﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ( ﻛﻪ ﺟﻨﺲ را از ﺷـﻤﺎ میﺧـﺮد و ﻳﺎ ﺑـﻪ ﺷﻤﺎ می ﻓﺮوﺷﺪ) رانمی بینید.

اﮔﺮ ﻧﻘﺶ ﻛﺎرﮔﺰار ( ﺑﺮوﻛﺮ ) در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎزار را ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ، اﻳﻨﻂﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ از طﺮﻳﻖ یک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ( Platform ) از طﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑـﻪ ﻛﺎرﮔﺰار ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ می ﺷﻮﻳﺪ.

ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﮔﺰارﻫﺎ و ﺗﻨﻮع ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی آنها ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ و در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑـﺪان ﭘﺮداﺧﺘـﻪ میﺷﻮد. اﮔـﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ ۱۰،۰۰۰ از زوج ارز EURUSD را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، از طﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮطﻪ ( بطور مثال متاتریدر )  اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺧﺮﻳﺪ را ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺰار میﻓﺮﺳﺘﻴﺪ. طﺒـﻖ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزار، ﻛﺎرﮔﺰار ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ ﺑﺮای دﺳﺘﻮر ﺧﺮﻳـﺪ ﺷﻤﺎ در ﺷـﺒﻜﻪ ﺑـﺎزار ﺑـﻴﻦ بانکی ﻣـﺸﺘﺮی دﻳﮕـﺮی ﻛـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻣﻘـﺪار از ﻫﻤـﺎن اﺑـﺰار( یعنی ۱۰،۰۰۰ EURUSD ) را از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺮد ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.

ﺑﺨﺎطﺮ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد ﺑﺎزار ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺮﻳﺪ ﻳـﺎ ﻓـﺮوش ﺷـﻤﺎ ﺑـﺪون ﺟـﻮاب ﺑﻤﺎﻧـﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ دﺳﺘﻮرات ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺷﻤﺎ در ﻟﺤﻆﻪ اﻧﺠﺎم میﺷﻮد

( ﺑﺮوﻛﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻨﻜﺎر ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ ).

ﭘﺲ ﻛﺎرﮔﺰار ﻧﻘﺶ واﺳﻂﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ و ﺑﺎزار ﺟﻬﺎنی ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺷﺒﻜﻪ ﺑـﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی ﻋﻤﺪه دﻧﻴﺎ اﺳﺖ را ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد. ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ در ﺷﺒﻜﻪ ﺑـﻴﻦ ﺑﺎنکی ﺣﺪاﻗﻠﻬﺎیی دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﺮده ﭘﺎ اﺟﺎزه نمی دﻫﺪ در آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﺜﻼ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘـﺪار ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ در ﺷﺒﻜﻪ ﺑـﻴﻦ بانکی ١ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر اﺳﺖ. ﻛﺎرﮔﺰار ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﻬﺎ ارﻗﺎم ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻴﻦ بانکی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ میﻛﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ارز (در ﺻﺮافی ﻫﺎ ) اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺣﺘﻤﺎ دﻳﺪه اﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اﻳﺸﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ. ﺑـﻪ اﻳـﻦ معنی ﻛـﻪ ﻣﺜﻼ دﻻر اﻣﺮﻳﻜﺎ را ۲۴۵۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ( از ﺷﻤﺎ ) میﺧﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻴﻤﺖ آﻧﻬﺎ ۲۴۷۰۰ ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

اﻳـﻦ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳـﻮد ( اﺧﺘﻼف ﺑـﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ) ﺑﻪ اﺳﭙﺮد ( Spread ) ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و دﻗﻴﻘﺎ ﻛﺎرﮔﺰاران ﺑﺎزار ﻓﺎرﻛﺲ ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﻴﻦ روش ﺑﺮای ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻛﺎرﻣﺰد ( ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ) ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ میﻛﻨﻨﺪ. ﻓﺮﺿﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ EURUSD داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ۱.۱۹۵۰ اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻓـﺮوش EURUSD داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ آﻧﺮا از ﺷﻤﺎ ۱.۱۹۴۷ میﺧﺮﻧﺪ. اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ۰.۰۰۰۳ ( ﺳﻪ ده ﻫﺰارم ) ﺑﻌﻨﻮان اﺳﭙﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ میﺷﻮد.

اﺳﺎمی ﺧﺎصی ﺑﺮای ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳـﺪ و ﻓـﺮوش وﺟـﻮد دارد. در ﻣﺜـﺎل ﻓـﻮق ﺑـﻪ ۱.۱۹۵۰ ﻛـﻪ ﻗﻴﻤـﺖ ﺧﺮﻳـﺪ شما است Ask ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه، و ﺑـﻪ ﻗﻴﻤـﺖ ۱.۱۹۴۷ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﺷﻤﺎﺳﺖ اﺻﻂﻼﺣﺎ Bid ﮔﻔﺘﻪ میﺷﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻴـﺸﻪ ﻗﻴﻤـﺖ Bid از Ask کمتر اﺳﺖ. اﺧـﺘﻼف ﺑـﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ Bid و Ask ﻫﻤﺎن ﻛﺎرﻣﺰد ﻳﺎ Spread میﺑﺎﺷﺪ. دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﭙﺮد در زوج ارزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﺜﻼ اﻛﺜﺮ ﺑﺮوﻛﺮﻫﺎی ﺑﺎزار ﻓـﺎرﻛﺲ ﺑﺮای EURUSD ﻛﻪ ﺟﺬاﺑﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دارد ﺳﻪ ده ﻫﺰارم ( ۰.۰۰۰۳ ) اﺳﭙﺮد و ﺑﺮای ارزﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺪار اﺳﭙﺮد ﺑﻴـﺸﺘﺮی ﻗﺎﺋﻠﻨـﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﻆﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ اﺳﭙﺮد ( ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن درﻳﺎفتی ) ﺑﺮوﻛﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

 

ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی قیمتی ﻛﻪ ذﻛﺮ میﺷﻮد، همگی ﺗـﺎ ۴ رﻗـﻢ اﻋـﺸﺎر ﻫـﺴﺘﻨﺪ.

ﻣـﺜﻼ ﻗﻴﻤـﺖ  ( USDCHF ) دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮانک ﺳﻮﺋﻴﺲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۰.۹۰۳۵ میﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﻧﺮخ ﻳﺎ Rate ﮔﻔﺘـﻪ میﺷـﻮد و ﺑـﻪ معنی رﻗـﻢ ﺑﺮاﺑﺮی دﻻر در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻓﺮانک میﺑﺎﺷﺪ.

در ﺑﺎزار ﻓﺎرﻛﺲ ﺑﻪ رﻗﻢ آﺧﺮ (ده ﻫﺰارم ) یعنی ﺑﻪ رﻗﻢ ﭼﻬﺎرم ﺑﻌﺪ از اﻋﺸﺎر یک پیپ ﻳﺎ پیپس ( Pips ) ﮔﻔﺘـﻪ میﺷـﻮد. ﭘـﺲ میﺗـﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻛﻪ اﺳﭙﺮد EURUSD ﺳﻪ ﭘﻴﭗ اﺳﺖ.( اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺑﻪ اﺳﭙﺮد ( Spread  ) ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ )
اﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ معنی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش زوج ارز EURUSD ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﺳـﻪ ده ﻫﺰارم ( ۰.۰۰۰۳ ) ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ. ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻗﻴﻤﺖ Bid در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۱.۱۹۳۰ اﺳﺖ، ﻗﻴﻤﺖ Ask ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ۱.۱۹۳۳ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد.

یعنی ﺑـﺮای زوج ارز EURUSD ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺧـﺘﻼف ۰.۰۰۰۳ ﺑﻴﻦ Bid و Ask وﺟﻮد دارد ( در ادامه این آموزش هاو قسمت های بعدی به معانی و کاربرد های کلماتی مثل Bid ، Ask ، اسپرد ( Spread ) و غیره می پردازیم.)
ﺑـﺮای زوج ارز GBPUSD اﺳﭙﺮد ﻣﻌﻤﻮل ﭼﻬﺎر پیپ میﺑﺎﺷﺪ، اﻣـﺎ بعضی از ﺑﺮوﻛﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای آن اﺳﭙﺮد ۵ پیپی در ﻧﻆﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و همچنین در بعضی از حساب ها و در برخی از بروکر ها اسپرد شناور نیز وجود دارد ( به این معنی که اسپرد یک جفت ارز ثابت نیست و به طور مثال اسپرد جفت ارز EURUSD زمان معاملات بین ۱ تا ۳ پیپ در نوسان است )

لغت های پر کاربرد این مقاله :

بازار مالی = Financial Market

ابزار مالی =  Financial Instrument

فارکس = FX  یا  Forex

کارمزد = Commission

کارگزار = Broker
معامله گر = Trader

معامله کردن = Trade

بازار بین بانکی = Interbank Market

کالا = Commodity

ارز = Currency

زوج ارز = Currency Pair

انس =  Ounce یا  Oz

زوج ارزهای اصلی = Majors

طلا =   XAU ) Gold )

اسپرد = Spread

پیپ یا پیپس = Point یا PIP یا Pips

قیمت فروش کالا به کارگزار = Bid

قیمت خرید کالا از کارگزار = Ask